കുരുക്ഷേത്ര-2

മഷിത്തണ്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ വീണ്ടും കുരുക്ഷേത്ര പദപ്രശ്ന യുദ്ധം പുനരവതരിക്കുന്നു. 70 സെറ്റ് പദപ്രശ്നമത്സരങ്ങള്‍ ആകെ ഇതിനുണ്ടാകും. അത് 7 ഈവെന്റുകള്‍ ആയാണ് നടത്തുക. ഈവെന്റുകളുടെ പേരും അതില്‍ അടങ്ങുന്ന പദപ്രശ്നങ്ങളുടെ എണ്ണവും ബ്രാക്കറ്റില്‍ .

1. മാല വ്യൂഹം MALAVYUHA (8)
2.മകരവ്യൂഹം MAKARAVYUHA (9),
3.ത്രിശൂല വ്യൂഹം TRISULAVYUHA(10) ,
4.മണ്ഡലവ്യൂഹം MANDALAVYUHA(10),
5.ഗരുഡവ്യൂഹം GARUDAVYUHA(10),
6.വജ്രവ്യൂഹം VAJRAVYUHA(11),
7.ചക്രവ്യൂഹം CHAKRAVYUHA(12).

മികച്ച അഞ്ചു പദപ്രശ്ന നിര്‍മാതാക്കള്‍ക്കും ഒരോ ഈവെന്റ് വിജയിക്കും സമ്മാനം ഉണ്ടായിരിക്കും. 70 സെറ്റ് പദപ്രശ്നമത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ച പോയിന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ആദ്യ നൂറു പേര്‍ക്കും സമ്മാനങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കും.

1. ആഴ്ചയില്‍ രണ്ടോ മൂന്നോ വീതം 70 (seventy) പദപ്രശ്നങ്ങള്‍ മത്സരത്തിനുണ്ടാകും.റെജിസ്ട്രേഷന്‍ ഫീസ് ഇല്ല.

2. ഒരു പദപ്രശ്നം മുഴുവല്‍ ശരിയായി പൂരിപ്പിച്ചാല്‍ ഒരാള്‍ക്ക് 100 പോയ്ന്റ് കിട്ടും.
a)Rank Bonus
ആദ്യം 100 ലഭിക്കുന്ന ആള്‍ക്ക് ബോണസ് ആയി 10 പോയിന്റ് ലഭിക്കും.
(ഇദ്ദേഹമാണ് ഈ പദപ്രശ്നത്തിന്റെ ഒന്നാം റാങ്കുക്കാരന്‍‌ ).
2 മുതല്‍ 11 വരെ റാങ്കുക്കാര്‍ക്ക് ബോണസ് ആയി 8 പോയിന്റ്.
12 മുതല്‍ 21 വരെ റാങ്കുക്കാര്‍ക്ക് ബോണസ് ആയി 7 പോയിന്റ്.
22 മുതല്‍ 51 വരെ റാങ്കുക്കാര്‍ ബോണസ് ആയി 4 പോയിന്റ്.
52 മുതല്‍ 101 വരെ റാങ്കുക്കാര്‍ ബോണസ് ആയി 2 പോയിന്റ്.

b) Special Bonus
5 പദപ്രശ്നങ്ങളിലെങ്കിലും 1 ആം റാങ്ക് ലഭിക്കുകയാണെങ്കില്‍ 25 പോയിന്റ് അധികം ലഭിക്കും .
20 പദപ്രശ്നങ്ങളിലെങ്കിലും 21 റാങ്കിലുള്ളില്‍ വരികയാണെങ്കില്‍ 25 പോയിന്റ് അധികം ലഭിക്കും .
30 പദപ്രശ്നങ്ങളിലെങ്കിലും 101 റാങ്കിലുള്ളില്‍ വരികയാണെങ്കില്‍ 25 പോയിന്റ് അധികം ലഭിക്കും .
40 പദപ്രശ്നങ്ങളിലെങ്കിലും 100 പോയിന്റ് നേടുകയാണെങ്കില്‍ 25 പോയിന്റ് അധികം ലഭിക്കും .
c) Time Bonus (NEW)
ആദ്യ 30 മിനുറ്റില്‍ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക്‌ 5 പോയിന്റ്.
ആദ്യ 60 മിനുറ്റില്‍ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക്‌ 4 പോയിന്റ്.
ആദ്യ 3 മണിക്കൂര്‍ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക്‌ 3 പോയിന്റ്.
ആദ്യ 6 മണിക്കൂര്‍ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക്‌ 2 പോയിന്റ്.
ആദ്യ 12 മണിക്കൂര്‍ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക്‌ 1 പോയിന്റ്.

d) Mega Bonus (NEW)
25 പദപ്രശ്നങ്ങളിലെങ്കിലും 1 ആം റാങ്ക് ലഭിക്കുകയാണെങ്കില്‍ 500 (five hundred) പോയിന്റ് അധികം നല്‍കും.
50 പദപ്രശ്നങ്ങളിലെങ്കിലും 11 റാങ്കിലുള്ളില്‍ വരികയാണെങ്കില്‍ 500 (five hundred) പോയിന്റ് അധികം നല്‍കും.
55 പദപ്രശ്നങ്ങളിലെങ്കിലും 21 റാങ്കിലുള്ളില്‍ വരികയാണെങ്കില്‍ 500 (five hundred) പോയിന്റ് അധികം നല്‍കും.
60 പദപ്രശ്നങ്ങളിലെങ്കിലും 51 റാങ്കിലുള്ളില്‍ വരികയാണെങ്കില്‍ 100 (one hundred) പോയിന്റ് അധികം നല്‍കും.
3. പദപ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു ബോണസായി 115 ലഭിക്കും .
a)നിര്‍മ്മിക്കാനുതകുന്ന നിയമാവലിയുണ്ട്. അതിനനുസൃതമായി പദപ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണം. (നിയമാവലി ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്). മൂന്നാമത്തേയും ആറാമത്തേയും നിയമം ശ്രദ്ധിക്കുക
b) തെറ്റായ സൂചനകള്‍ വരുത്താതെ നോക്കണം. തെറ്റുകളുടെ ആധിക്യം പദപ്രശ്നം റദ്ദാക്കുന്നതില്‍ കലാശിക്കും.
c) ഒരാള്‍ക്ക് പരമാവധി 5 പദപ്രശ്നങ്ങള്‍ വരെ ഉണ്ടാക്കാം.
d) 11×11 വലിപ്പമുള്ള പദപ്രശ്നമാണ് നിര്‍മ്മിക്കേണ്ടത്.
e) ജൂണ്‍ 10 നു മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ പദപ്രശ്നങ്ങള്‍ സമര്‍പ്പിക്കണം

4. അങ്ങിനെ എല്ലാ മത്സരത്തില്‍ നിന്നും ലഭിച്ച ആകെ പോയിന്റ് നോക്കി വിജയിയെ തീരുമാനിക്കും.

5. സമനില കൈവരിച്ചാല്‍ ലഭിച്ച റാങ്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ലഭിച്ചയാള്‍ വിജയിയാകും. അതായത് സമനില കൈവരികയാണെങ്കില്‍ കൂടുതല്‍ തവണ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയ വ്യക്തി ഒന്നാമതാകും. അതിലും സമനിലയാണെങ്കില്‍ അതിന്റെ അടുത്ത ഗ്രേഡ് റാങ്കുകള്‍ പരിഗണിക്കും. (ഒളിമ്പിക്സ്‌ മെഡല്‍ പട്ടിക രീതിയില്‍ )

6. ഒരു യൂസറുടെ റെഫറല്‍ ആയി ഒരാള്‍ റെജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്താല്‍ ആ യൂസര്‍ക്ക് ബോണസ് ആയി 1 പോയിന്റ് ലഭിക്കുമെങ്കിലും സമനിലവരുന്ന ഘട്ടത്തിലേ അതു ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ.

7. മത്സരം തുടങ്ങി ആറു മണിക്കൂര്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ അധിക ക്ലൂ ചോദിക്കാം/ കൊടുക്കാം. അതിനു മുമ്പ് അധിക ക്ലൂ ചോദിക്കരുത്/കൊടുക്കരുത്. ആദ്യത്തെ ആറു മണിക്കൂറില്‍ ഓരോ മണിക്കൂറിലും ഓരോ ലൈഫ്‌ ലൈന്‍ ലഭിക്കും . (6 lifelines)

8. Prizes
a) First Prize : 2000RS (Books/Electronic Items)
Second Prize : 1000Rs (Books/Electronic Items)
Third Prize : 500Rs (Books/Electronic Items)
40 consolation prizes (40x 100Rs ) (books‍)
45 Mashithantu Mementos/Certificates
b) 7 event topper prizes (7x 500 Rs ) (books)
c) 5 Best Crosswords Awards (5x200Rs) (books)
(Total 100 prizes, 15000Rs worth)
NOTE:
a) പണമായിട്ട് സമ്മാനങ്ങള്‍ കൊടുക്കുന്നതല്ല
b) ഒരാള്‍ക്ക് ഒരു സമ്മാനത്തിനേ അര്‍ഹതയുണ്ടാകൂ. (വലിയത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം)
c) സമ്മാനം ലഭിക്കണമെങ്കില്‍ 70 പദപ്രശ്നങ്ങളില്‍ നിന്നായി ചുരുങ്ങിയത് 5000 പോയിന്റു ലഭിക്കണം.

9. Schedule
a) June 10നു തുടങ്ങും.
b) പദപ്രശ്നത്തിന്റെ ലഭ്യത അനുസരിച്ച് Scheduled Items ല്‍ ഒരു ദിവസം മുമ്പ് പദപ്രശ്നം പ്രത്യക്ഷ്യപ്പെടും.
c) ഇന്ത്യന്‍ സമയം രാവിലെ 8നും രാത്രി 8നും ഇടയിലായിരിക്കും മത്സരം തുടങ്ങുക. (8AM, 12 NOON, 4PM, 8PM എന്നീ സമയങ്ങളില്‍ മാത്രമേ പദപ്രശ്നം ആരംഭിക്കുകയുള്ളൂ)
d) ഏകദേശം ഒരു മാസമായിരിക്കും ഒരോ ഈവന്റുകളുടെ കാലാവധി.
d) December 30 ന് മത്സരം തീരുന്നതായിരിക്കും

10. മുകളില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങളില്‍ മാറ്റം വരുത്താന്‍ മഷിത്തണ്ട് അധികൃതര്‍ക്ക് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും.

 • admin

  കുരുക്ഷേത്ര-2 … അടിമുടി മാറ്റങ്ങളുമായി

 • jalaja

  ആദ്യ 3 മണിക്കൂര്‍ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക്‌ 3 പോയിന്റ്. [2 lifelines]
  ആദ്യ 6 മണിക്കൂര്‍ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക്‌ 2 പോയിന്റ്.[5 lifelines]
  ആദ്യ 12 മണിക്കൂര്‍ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക്‌ 1 പോയിന്റ്.[6 lifelines]

  lifeline ന്റെ സഹായമില്ലാതെ പൂരിപ്പിച്ചവര്‍ക്കും ഇതേ പോയിന്റ് ആണോ?

 • admin

  “lifeline ന്റെ സഹായമില്ലാതെ പൂരിപ്പിച്ചവര്‍ക്കും ഇതേ പോയിന്റ് ആണോ? ”

  അതെ… കാരണം ഈ കിട്ടിയ ലൈഫ്‌ ലൈന്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും ഉപകാരപ്രദമാകണം എന്നില്ല.

 • Vikas V
 • admin
 • jalaja

  “70 സെറ്റ് പദപ്രശ്നമത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ച പോയിന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ആദ്യ നൂറു പേര്‍ക്കും സമ്മാനങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കും”

  ഇതിന് ഒരു മിനിമം മാര്‍ക്ക് വേണ്ടേ?

  ഒരു മിനിമം മാര്‍ക്ക് വയ്ക്കുകയാണെങ്കില്‍ 90 ല്‍ എത്തിയവര്‍ 100 ലെത്താന്‍ ആത്മാര്‍ത്ഥമായി ശ്രമിക്കും.

 • http://bagsdiary.com/ atterenda

  i am new here, wish you a happy day

 • ചാന്ദ്നി, മുളങ്ങുന്നതുകാവ്

  ഇതിനു മുന്‍പ് ഞാന്‍ നിര്‍മിച്ചിട്ടുള്ള പദപ്രശ്നങ്ങള്‍ കുരുക്ഷേത്രത്തില്‍ പരിഗണിക്കുമോ? അവയൊക്കെ 11×11 സൈസിലല്ല ഉണ്ടാക്കിയത്. അതോ ഇനി ഞാന്‍ ഈ പുതിയ സൈസില്‍ ഉണ്ടാക്കണമോ.

  ഏതായാലും ഈ ബ്രിഹദ് പരിപാടിക്ക് എല്ലാ വിജയങ്ങളും നേര്‍ന്നു കൊള്ളുന്നു.

  എന്റെ ബ്ലോഗില്‍ ഞാന്‍ മഷിതണ്ടിലെക്കുള്ള ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്‌. കുഴപ്പമുണ്ടോ?

  എന്റെ ബ്ലോഗ്‌ kpcpisharody @blogspot .com

 • ചാന്ദ്നി, മുളങ്ങുന്നതുകാവ്

  പുതിയ പദപ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാന്‍ നോക്കുമ്പോള്‍ സേവ് ചെയ്യാന്‍ പറ്റുന്നില്ല ഈ മെസ്സേജ് കിട്ടുന്നു.

  Error, Too many crosswords are waiting for approval

 • ചാന്ദ്നി, മുളങ്ങുന്നതുകാവ്

  എന്ത് കൊണ്ടാണിങ്ങനെ? പഴയ പദപ്രശ്നങ്ങള്‍ ഓവര്‍ സൈസ് ആണെന്ന കാരണത്താല്‍ തള്ളുമോ അതോ അത് സൈസ് മാറ്റി approvers കുരുക്ഷേത്രത്തില്‍ പരിഗണിക്കുമോ? അതറിയാന്‍ ഒരു ആകാംഷ. പുതിയ പദപ്രശ്നങ്ങള്‍ സേവ് ആകാത്തത് കാരണം create ചെയ്യാന്‍ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങിനെ വരുമ്പോള്‍ ബോണ്‌സ് point kittillallo

 • ചാന്ദ്നി, മുളങ്ങുന്നതുകാവ്

  ” 11×11 വലിപ്പമുള്ള പദപ്രശ്നമാണ് നിര്‍മ്മിക്കേണ്ടത്.
  ജൂണ്‍ 10 നു മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ പദപ്രശ്നങ്ങള്‍ സമര്‍പ്പിക്കണം”

  പുതിയ പദപ്രശ്നങ്ങള്‍ സേവ് ആകാത്തത് കാരണം create ചെയ്യാന്‍ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങിനെ വരുമ്പോള്‍ ബോണ്‌സ് point കിട്ടില്ലല്ലോ. ഞങ്ങള്‍ എന്ത് ചെയ്യണം?

 • ചാന്ദ്നി, മുളങ്ങുന്നതുകാവ്

  kpcpisharody.blogspot.com

 • Vivek

  പിഷാരടിചേട്ടാ,

  പഴയ പദപ്രശ്നങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇനി ഉണ്ടാക്കുമ്പോള്‍ 11 X 11 ഉണ്ടാക്കിയാല്‍ മതി.

 • admin

  “പുതിയ പദപ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാന്‍ നോക്കുമ്പോള്‍ സേവ് ചെയ്യാന്‍ പറ്റുന്നില്ല ഈ മെസ്സേജ് കിട്ടുന്നു.

  Error, Too many crosswords are waiting for approval”
  —-
  പത്തില്‍ കൂടുതല്‍ പദപ്രശ്നം അപ്പൂവ്‌ ചെയ്യാത്തത് ഉണ്ടെങ്കില്‍ അവര്‍ക്ക്‌ ഒരു പക്ഷെ പുതിയ പദപ്രശ്നം നിര്‍മിക്കുവാന്‍ സാധിക്കില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു.

 • admin

  “ഇതിനു മുന്‍പ് ഞാന്‍ നിര്‍മിച്ചിട്ടുള്ള പദപ്രശ്നങ്ങള്‍ കുരുക്ഷേത്രത്തില്‍ പരിഗണിക്കുമോ? അവയൊക്കെ 11×11 സൈസിലല്ല ഉണ്ടാക്കിയത്. ”

  പഴയതാണ് എങ്കില്‍ ഉള്പെടുതുവാന്‍ പറയാം. ഇനി നിര്‍മിക്കുമ്പോള്‍ 11×11 ഉണ്ടാക്കണം.

 • admin

  ഒരു മികച്ച പദപ്രശ്ന സൂചനയ്ക്ക് പല ഉത്തരങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. ഒരൊറ്റ ഉത്തരം മാത്രം കിട്ടുന്ന ചോദ്യത്തിനെ മികച്ച ക്വിസ്‌ ചോദ്യമായി കണക്കാക്കാം. (കണക്കായി പോയി)

  നേരിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് അര്‍ത്ഥമില്ല. ലിങ്ക് കുറവുള്ള ഉത്തരങ്ങള്‍ക്ക് നേരിട്ടുള്ള ചോദ്യമാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് തോന്നുന്നു. പദപ്രശ്നത്തിന്റെ കാഠിന്യം കുറയ്ക്കാന്‍ അത് ഉപകരിക്കും. എന്ന് വരികലും അത്യാവശ്യം ലിങ്കുകള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ നേരിട്ടുള്ള സൂചനകള്‍ ഒഴിവാക്കുക.

  നിയമാവലി…
  http://crossword.mashithantu.com/page.php?id=2
  8. ഉത്തരത്തിനു വേണ്ടി പുതിയ വാക്കുകള്‍ ഉണ്ടാക്കരുത്.
  (ഇത് പ്രത്യേകം ഓര്‍ക്കുക)

 • Vikas

  @Admin,

  Enikkittu thaangiyathaano? (Sorry, no Malayalam Keyboad :( )

 • admin

  ഐ ആം ഔട്ട്‌ ഓഫ് കോണ്ടക്സ്റ്റ്

 • admin

  കൂടുതല്‍ മെഗാ ബോണസുകള്‍ ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്.
  സമ്മാനം ലഭിക്കണമെങ്കില്‍ 70 പദപ്രശ്നങ്ങളില്‍ നിന്നായി ചുരുങ്ങിയത് 5000 പോയിന്റു ലഭിക്കണം.

 • admin

  നിങ്ങളുടെ പദപ്രശ്നത്തിനു KRK2-NUM-XX എന്ന നമ്പര്‍ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ? ഇല്ലെങ്കില്‍ അറിയിക്കുക.

  എട്ടില്‍ കൂടുതല്‍ പദപ്രശ്നങ്ങള്‍ വെയിറ്റ് ലിസ്റ്റില്‍ അപ്പ്രൂവല്‍ കാത്തിരിക്കുന്നവര്‍ അറിയിക്കുക.

 • Vivek

  I have 8 in the Queue already

 • jalaja

  അഡ്മിന്‍,
  എന്റെ മൂന്നെണ്ണത്തിന് നമ്പര്‍ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

  ബാക്കി രണ്ടെണ്ണത്തിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല.

 • admin

  ഇത് വരെ മഷിത്തണ്ടില്‍ പദപ്രശ്നം വന്നിട്ടില്ലാവര്‍ ആരോക്കെയാണ്?
  KRK2-NUM-XX കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകാം. എങ്കിലും ഇവിടെ കമന്റൂ.

 • guest

  lifeline എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്താണ് ?

 • Vivek

  “ഇത് വരെ മഷിത്തണ്ടില്‍ പദപ്രശ്നം വന്നിട്ടില്ലാവര്‍ ആരോക്കെയാണ്?
  KRK2-NUM-XX കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകാം. എങ്കിലും ഇവിടെ കമന്റൂ”

  Is that mean for the last 4 events? If yes, count me.

 • admin

  NO. Count ALL EVENTS. any approved crosswords?

 • Vivek

  My crossword(s) included in the Mathubhumi event. Neither before no after in any of the events.

 • guest

  admin,
  KRK2-NUM- 50 ennu kandaal ithu 50th cw aanennu karuthamo?

  lifeline എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്താണ് ? reply kandilla

 • Vivek

  Hi “Guest”

  Please visit the URL http://mashithantu.com/cw-discuss/?p=757 for information regarding “Lifeline”

  By the way, you can mention your name/nickname while commenting, if you do’t mind.

 • beegees

  25 പദപ്രശ്നങ്ങളിലെങ്കിലും 1 റാങ്കിലുള്ളില്‍ വരികയാണെങ്കില്‍ 500 (five hundred) പോയിന്റ് അധികം നല്‍കും.”"”"”"”"1 റാങ്കിലുള്ളില്‍”””””’????????????????

 • Jenish

  “admin Says:

  June 2nd, 2011 at 11:46 am
  ഇത് വരെ മഷിത്തണ്ടില്‍ പദപ്രശ്നം വന്നിട്ടില്ലാവര്‍ ആരോക്കെയാണ്?
  KRK2-NUM-XX കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകാം. എങ്കിലും ഇവിടെ കമന്റൂ.“

  എന്റെ 8-ല്‍ കൂടുതല്‍ പദപ്രശ്നങ്ങള്‍ വെയിറ്റ് ലിസ്റ്റില്‍ ആണ്… 3 എണ്ണത്തിന് നമ്പര്‍ കിട്ടി..

  ഇത് വരെ മഷിത്തണ്ടില്‍ പദപ്രശ്നം വന്നിട്ടില്ല

 • ചാന്ദ്നി, മുളങ്ങുന്നതുകാവ്

  കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം വീണ്ടും

  കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം വീണ്ടും ജൂണ്‍ 10 നു തുടങ്ങുന്നു. മഷിത്തണ്ട് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മലയാളം ഓണ്‍ലൈന്‍ പദപ്രശ്ന പരമ്പര 2011 ജൂണ്‍ 10 നു അരങ്ങേറുന്നു.

  ഇതിന്റെ വിശദമായ നിയമാവലിയും മറ്റും ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യക.

  http://mashithantu.com/cw-discuss/?p=752

  kpcpisharody.blogspot.com

 • admin

  @beegees

  updated the blog

  @ചാന്ദ്നി, മുളങ്ങുന്നതുകാവ്
  thanks for blogging about the event. it helps to spread a word.

 • http://www.vakkumnokkum.blogspot.com Renji

  ഞാന്‍ ഒരു പദപ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാന്‍ നോക്കിയിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. ദയവായി സഹായിക്കൂ…

 • admin
 • http://www.anthippuzha.blogspot.com അന്തിപ്പോഴൻ

  Admin,
  1.മഷിത്തണ്ടു്‌ നിഘണ്ടു ഇപ്പോൾ ഗൂഗിളൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിക്കാണുന്നു. നല്ലമാറ്റം. നന്ദി. 
   പക്ഷേ ചില വാക്കുകൾക്കേ ഇതു സാദ്ധ്യമാവുന്നുള്ളൂ. പൂർണ്ണമല്ല?

  2.ഓരോ വ്യൂഹവും തുടങ്ങുമ്പോൾ 1,2.. എന്നു നമ്പർ കൊടുക്കുന്നതല്ലേ ഉചിതം. 
  KRKT2 എന്ന പ്രധാന ടൈറ്റിൽ മാറ്റമില്ലാതെ ഉണ്ടല്ലോ.
  Eg:
  KRKT2/11/02MAKARA/09
  KRKT2/11/02MAKARA/10 എന്നിവ

  KRKT2/11/02MAKARA/01
  KRKT2/11/02MAKARA/02 എന്നിങ്ങനെ.

 • Vivek

  വീണ്ടും സ്വാഗതം അന്തിപ്പോഴന്‍ ……

  ഇപ്പോള്‍ ഈ വഴിക്കൊന്നും കാണാറില്ലല്ലോ?

 • admin

  welcome back അന്തിപ്പോഴൻ ,

  google will take time to update 65000 dictionary links.

  we thought about naming crossword like
  KRKT2/11/02MAKARA/01
  KRKT2/11/02MAKARA/02 .

  but we changed our mind , because of two reasons
  1. we are emphasizing krkt numbering. (not much importance to event event)
  2. this will uniquely identify the crossword in krkt2 (only say number)

  —-
  I was away from internet for last three/four days.
  added reply to each thread in “admin link”.
  Thanks moderators keeping this comment blog alive on my absence.
  its purpose perfectly served.

 • admin

  പദപ്രശ്നം നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ നിയമ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ http://mashithantu.com/cw-discuss/?p=862 ഇല്‍ ഉണ്ട്. പരിശോധിക്കുക.

 • admin

  പുതിയ നിയമ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ …

  1. http://crossword.mashithantu.com/page.php?id=2 പ്രകാരം പദപ്രശ്നം നിര്‍മ്മിച്ചാല്‍ 115 പോയിന്റു.
  2. ഓരോ ഉത്തരത്തിന് ശേഷവും കറുത്ത കളം വരികയാണെങ്കില്‍ 20 point അധികം നല്‍കും. (അങ്ങിനെയുള്ള സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ കറുത്ത കളങ്ങള്‍ 15% ല്‍ അധികം ഉണ്ടായാലും പ്രശ്നമല്ല. എങ്കിലും നെടുകെയോ കുറുകെയോ അടുപ്പിച്ച് മൂന്ന് കറുത്ത കളങ്ങള്‍ വരരുത്. )
  3. അമ്പത് ശതമാനതിനു മുകളില്‍ കളങ്ങള്‍ക്ക് രണ്ടു വീതം ക്ലൂ ഉണ്ടെങ്കില്‍ 10 point അധികം നല്‍കും.
  4. എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളിലും 25% കളങ്ങള്‍ക്ക് ലിങ്ക് ഉണ്ടായാല്‍ 10 point അധികം നല്‍കും.

  ഈ പോയിന്റുകള്‍ വേണമെന്നുള്ളവര്‍ ഈ നിയമങ്ങള്‍ പാലിച്ചാല്‍ മതി. കഠിനമായി പ്രയത്നിച്ചു ഈ നിയമങ്ങള്‍ പാലിക്കുന്നവര്‍ക്ക്‌ 150 പോയിന്റു. അല്ലാത്തവര്‍ക്ക് പഴയ പോലെ തുടരാം. കുരുക്ഷേത്രയില്‍ ഉള്‍പെടുത്താന്‍ ആണ് പദ്ധതി. അവസാനത്തെ രണ്ടു വെടികെട്ടില്‍ പ്രത്യേകിച്ചും.ചക്ര വ്യൂഹം അങ്ങ് ചുമ്മാ വ്യൂഹം അല്ലല്ലോ…!

 • admin

  കുരുക്ഷ്ത്ര രണ്ടിന്റെ പദപ്രശ്നത്തില്‍ നാല് പദപ്രശ്നങ്ങള്‍ ഉള്‍പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് താഴെ പറയുന്നവരുടെയാണ്.

  vivekrv, mujined, kpcpisharody, anjana, ponnilav, m.s.priya, menonjalaja, suresh_1970

  മൂന്ന് വീതം താഴെ പറയുന്നവരുടെ പദപ്രശ്നങ്ങളും…
  srjenish1, shinojc, arunchulli, preethykp, sangeethac

  എല്ലാവരുടെ പേരുകളും ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു…
  vivekrv,mujined,gopikjn,BKB999,kpcpisharody,arunchulli,preethykp,anjana
  sajal76,ponnilav,unnikmp,atpravin,sangeethac,malini,gopankonni,srjenish1
  rashmi,anilabad,m.s.priya,menonjalaja,shajilal,suresh_1970,abcde
  aparichithan,shinojc,PSAD,minnnu,ampilymanoj

  ഇനിയും രണ്ട് പദപ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് ഗ്യാപ്‌ ഉണ്ട്. മുകളില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിബന്ധങ്ങള്‍ പാലിക്കുന്നവര്‍ക്ക്‌ മുന്‍ഗണന. ആര്‍ക്കു വേണമെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യാം. (കഷ്ടപെടാം എന്ന് ചുരുക്കം). വേണ്ടവര്‍ക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള പദപ്രശ്നം പിന്‍ വലിച്ച് (വൈയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റി) , ഈ നിബന്ധനകള്‍ പ്രകാരം പുതിയത് നിര്‍മ്മിക്കാവുന്നതാണ്.

 • നിളാ പൗര്‍ണമി

  @ അഡ്മിന്‍
  കറുത്ത കളങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുമ്പോള്‍ 15 x 15 ആക്കിക്കൂടെ കളങ്ങളുടെ എണ്ണം .

 • admin

  പുതിയ നിയമം അനുസരിക്കുകയാനെങ്കില്‍ 13 x 13 ആക്കി മാറ്റം. 15 x 15 ഇത്തിരി ഓവര്‍ അല്ലെ?

 • jalaja

  .ചക്ര വ്യൂഹം അങ്ങ് ചുമ്മാ വ്യൂഹം അല്ലല്ലോ…!
  ഏയ് അല്ല. നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ക്ക് ചക്രവ്യൂഹം, കളിക്കുന്നവര്‍ക്ക് എളുപ്പവ്യൂഹം.
  പഴയ പോലെ പദപ്രശ്നംനിര്‍മ്മിച്ചാല്‍ 15 പോയിന്റ് ഇല്ലേ? അതും വേണ്ടെന്നു വച്ചോ?
  അപ്പോള്‍ ആദ്യം ജയിക്കുന്നവര്‍ക്ക് 115 ( നിര്‍മ്മാതാവിന് വെറും 110) . നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ക്ക് ഇതുവരെ കൊടുത്ത 115 ന്റെ കാര്യമോ? അവര്‍ തിരിച്ചു തരുമോ?
  രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും നാലാമതുമൊക്കെ ജയിച്ചാലും 110 പോയിന്റിലധികം കിട്ടും അല്ലേ? അപ്പോള്‍ ഉള്ള പദപ്രശ്നങ്ങള്‍ പിന്‍‌വലിക്കുകയാണല്ലോ നല്ലത്.

 • jalaja

  4. എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളിലും 25% കളങ്ങള്‍ക്ക് ലിങ്ക് ഉണ്ടായാല്‍ 10 point അധികം നല്‍കും.
  കാല്‍ക്കുലേറ്ററിന്റെ സേവനവും വേണ്ടി വരും അല്ലേ? :)

 • admin

  സോറി, അത് 115 പോയിന്റു ആക്കിയിട്ടുണ്ട്.

  കാല്‍ക്കുലേറ്റര്‍ “വെരിഫൈ ക്രോസ് വേര്‍ഡ്”‌ ല്‍ കൊടുക്കാം :-)

 • admin

  >>> നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ക്ക് ചക്രവ്യൂഹം, കളിക്കുന്നവര്‍ക്ക് എളുപ്പവ്യൂഹം.

  പക്ഷെ 35+35 point അധികം ലഭിച്ചാല്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൈയിലോതുക്കാന്‍ നാലാമന് കഴിഞ്ഞേക്കും.

 • jalaja

  3. അമ്പത് ശതമാനതിനു മുകളില്‍ കളങ്ങള്‍ക്ക് രണ്ടു വീതം ക്ലൂ ഉണ്ടെങ്കില്‍ 10 point അധികം നല്‍കും.

  ഇത് ക്ലൂ ആണോ ലിങ്ക് ആണോ?

  • admin

   ഒരു ക്ലൂ തന്നെ ഒരു ലിങ്ക്

 • jalaja

  ഒരു ഉത്തരത്തിന് ഒരു സൂചന മതിയല്ലോ അല്ലേ?
  ഓരോ ലിങ്കിനും ഓരോ നീലക്കളം വേണം അല്ലേ?
  നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ എല്ലാവരും കൂടി ഇതു ബഹിഷ്ക്കരിക്കുമോ എന്നാണിപ്പോള്‍ എന്റെ സംശയം. മുദ്രാവാക്യം വിളി നേരത്തെ തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ.

  • admin

   >>>ഒരു ഉത്തരത്തിന് ഒരു സൂചന മതിയല്ലോ അല്ലേ?
   yes
   >>> ഓരോ ലിങ്കിനും ഓരോ നീലക്കളം വേണം അല്ലേ?
   yes. ഓരോ ഉത്തരത്തിനും അവസാനം ഒരു ഡെഡ് സെല്‍ വേണം . (കൂടുതല്‍ പോയിന്റു കിട്ടണമെങ്കില്‍ മാത്രം)
   >>> നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ എല്ലാവരും കൂടി ഇതു ബഹിഷ്ക്കരിക്കുമോ എന്നാണിപ്പോള്‍ എന്റെ സംശയം. മുദ്രാവാക്യം വിളി നേരത്തെ തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ.
   പുതിയ നിബന്ധനകള്‍ വച്ച് പദപ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് നിര്‍ബന്ധമില്ല.
   കൂടുതല്‍ പോയിന്റു വേണം എന്നുള്ളവര്‍ മാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടാല്‍ മതി.

 • jalaja

  അപ്പോള്‍ ഒരു കൊടി പിടിക്കാനുള്ള സാദ്ധ്യതയും ഇല്ല അല്ലേ?

  —admin—
  കൂടുതല്‍ അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവര്‍ക്ക്‌ കൂടുതല്‍ പോയിന്റ് കിട്ടുവാനുള്ള ഒരു ഉപാധി മാത്രം.

 • jalaja

  115+20+10+10= 155 അല്ലേ? 150 അല്ലല്ലോ

  —admin—
  :-) ഞാന്‍ ആദ്യം കണക്ക് പഠിക്കാന്‍ പോണല്ലോ.
  110 ആയി കൂട്ടിയ കാരണമാണ് അങ്ങിനെ പറ്റിയത്.
  നിങ്ങളാണ് പദപ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത്‌ എത്ര എത്ര വേണം എന്ന് നിങ്ങള്‍ തന്നെ പറയൂ.

 • Vivek

  അത്രയുമൊന്നും പോയിന്റ് വേണ്ട …. കൂടി വന്നാല്‍ ഒരു അഞ്ചു പോയിന്റ് extra

  [admin: is it so simple to follow the new rule? how do you feel? ]

 • jalaja

  അഡ്‌മിന്‍, ഒരു സംശയം കൂടി. ഇടത്തോട്ടും മുകളിലേക്കുമുള്ളവ ആകാമോ?

  —admin—
  Yes

 • ഗോപകുമാർ

  പുതിയ നിബന്ധനകൾ വച്ചുള്ള ഒരു പദപ്രശ്നം ആദ്യം കളിച്ചുനോക്കട്ടെ
  അതിനുശേഷം തീരുമാനിക്കാം ബഹിഷ്ക്കരിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നു്‌

 • Shanmukhapriya

  എന്റെ ജലജേച്ചി ആകെ സംശയമാണല്ലോ, എനിക്കും ഈ പുതിയ നിയമം കുറേ ആവര്‍ത്തി വായിച്ചിട്ടും സംശയങ്ങള്‍ തീരുന്നില്ല :(

  admin Says:
  July 14th, 2011 at 9:17 am

  കുരുക്ഷ്ത്ര രണ്ടിന്റെ പദപ്രശ്നത്തില്‍ നാല് പദപ്രശ്നങ്ങള്‍ ഉള്‍പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് താഴെ പറയുന്നവരുടെയാണ്.

  vivekrv, mujined, kpcpisharody, anjana, ponnilav, m.s.priya, menonjalaja, suresh_1970

  അഡ്‌മിന്‍,
  എന്റെ 3 പദപ്രശ്നങ്ങള്‍ക്കു മാത്രമേ കുരുക്ഷേത്ര-2 നംപര്‍ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ, മുകളില്‍ എഴുതിയ പ്രകാരം നാലാമത് ഒന്നു കൂടി ഇനി ഉള്‍പ്പെടുത്തുമോ??
  [admin: Yes]

  ഇനിയും രണ്ട് പദപ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് ഗ്യാപ്‌ ഉണ്ട്. മുകളില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിബന്ധങ്ങള്‍ പാലിക്കുന്നവര്‍ക്ക്‌ മുന്‍ഗണന. ആര്‍ക്കു വേണമെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യാം. (കഷ്ടപെടാം എന്ന് ചുരുക്കം). വേണ്ടവര്‍ക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള പദപ്രശ്നം പിന്‍ വലിച്ച് (വൈയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റി) , ഈ നിബന്ധനകള്‍ പ്രകാരം പുതിയത് നിര്‍മ്മിക്കാവുന്നതാണ്.

  അഡ്‌മിന്‍,
  ഇപ്പോഴുള്ള പദപ്രശ്നം പിന്‍വലിക്കാതെ അതിനെ തിരുത്തി പുതിയ നിബന്ധന പ്രകാരമുള്ളതാക്കി മാറ്റാന്‍ കഴിയില്ലേ??
  [admin:yes, but better create a fresh one. restructuring would be tough. anyway as you wish ]
  ഒരു സംശയം കൂടി, നിര്‍മ്മാതാവിന് പരമാവധി 155 പോയിന്റ് കിട്ടുമ്പോള്‍ ( പിഴ ആര്‍ക്കും വീഴില്ല എന്ന് കരുതുന്നു ) ഒരു പദപ്രശ്നത്തിന്റെ ഒന്നാം റാങ്ക് മുതലുള്ളവരുടെ പോയിന്റ് എത്രയായിരിക്കും??
  [admin: No Change]

 • നിളാ പൗര്‍ണമി

  @admin
  പുതിയ നിയമമനുസരിച്ച് നിള ഒരു പദപ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി .(CW-SET-000435 )
  എങ്ങനയുണ്ടോ എന്തോ ?

 • admin

  @നിളാ
  കൊള്ളാം.

 • admin

  1. http://crossword.mashithantu.com/page.php?id=2 പ്രകാരം പദപ്രശ്നം നിര്‍മ്മിച്ചാല്‍ 115 പോയിന്റു.
  2. ഓരോ ഉത്തരത്തിന് ശേഷവും കറുത്ത കളം വരികയാണെങ്കില്‍ 5 point അധികം നല്‍കും. (അങ്ങിനെയുള്ള സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ കറുത്ത കളങ്ങള്‍ 15% ല്‍ അധികം ഉണ്ടായാലും പ്രശ്നമല്ല. എങ്കിലും നെടുകെയോ കുറുകെയോ അടുപ്പിച്ച് മൂന്ന് കറുത്ത കളങ്ങള്‍ വരരുത്. )
  3. അമ്പത് ശതമാനതിനു മുകളില്‍ കളങ്ങള്‍ക്ക് രണ്ടു വീതം ക്ലൂ ഉണ്ടെങ്കില്‍ 5 point അധികം നല്‍കും.
  4. എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളിലും 25% കളങ്ങള്‍ക്ക് ലിങ്ക് ഉണ്ടായാല്‍ 5 point അധികം നല്‍കും.
  5. കറുത്ത കാലങ്ങളുടെ symmetry ഉണ്ടായാല്‍ അതിനു 5 point അധികം നല്‍കും.

  115+ 5+5+5+5 = 135
  ഇതങ്ങു ഉറപ്പിക്കട്ടെ?

 • http://1 Jenish

  @Admin

  അപ്പോള്‍ മൂന്നും രണ്ടും അക്ഷരങ്ങളുള്ളവയ്ക്ക് ലിങ്ക് ഇല്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല അല്ലേ?

  പോയിന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്‍ കൊള്ളാം.. കളിക്കാര്‍ക്ക് എത്ര കിട്ടും മാക്സിമം?

  —-അഡ്മിന്‍—-
  കളിക്കാര്‍ക്ക്‌ ഉള്ള മാര്‍ക്കിന് മാറ്റമൊന്നും ഇല്ല.

 • jalaja

  പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളനുസരിച്ച് ഞാനും ഒരെണ്ണം തട്ടിക്കൂട്ടാന്‍ ഇന്നലെ രാത്രി ശ്രമിച്ചു. കുറച്ചു കളങ്ങള്‍ കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. നിഘണ്ടു കയ്യിലെടുത്താലോ? :)
  അത് നിര്‍മ്മിക്കുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ സിമട്രിയുടെ കാര്യം ഓര്‍ത്തു. ഇതാ ഇപ്പോള്‍ അഡ്മിന്‍ അതും കൊണ്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നു. :( ഈ സിമട്രി ഇത്തിരി പാടായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇംഗ്ലീഷില്‍ ഒരെണ്ണം ശ്രമിച്ചിട്ട് നടന്നില്ല. എന്നാലും അടുത്തതില്‍ നോക്കാം.

 • jalaja

  ഗോപകുമാര്‍, പുതിയ നിയമം അനുസരിച്ചുള്ളവ കളിക്കാന്‍ എളുപ്പമാകാനാണ് സാധ്യത. മൃതകളങ്ങള്‍ കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് ഉത്തരങ്ങള്‍ കുറയും.പിന്നെ ലിങ്കുകളുടെ പെരുമഴയല്ലേ? എന്നാലും പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാം.

 • admin

  ഒരു പ്ലാന്‍ മനസിലുന്ടെന്കില്‍ ഈ പുതിയ നിയമങ്ങള്‍ പ്രകാരം പദപ്രശ്നം നിര്‍മ്മിക്കല്‍ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും ഇടത്തോട്ടും മുകളിലോട്ടും ഉത്തരങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന നിലയ്ക്ക്.

 • Vivek

  Admin – Not agreeeing with the point plan …. This is very much in favour of the creators.

  113 +2 + 1 + 1 + 3 = 120 is enough

 • admin

  vivek, 120 will not promote a player to do a tough job.

  >>> This is very much in favour of the creators.
  creators എന്ന് പറയുന്നത് ആര്‍ക്കും സംവരണം ചെയ്ത വിഭാഗം അല്ലല്ലോ?
  ആര്‍ക്കും വേണമെങ്കിലും പുതിയ നിയമ പ്രകാരം പദപ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ?
  അതും എല്ലാവര്ക്കും തുല്യ അവസരം നല്‍കും. അങ്ങിനെ വരുമ്പോള്‍ പോയിന്റ് എത്രയായാലും എന്താണ് പ്രശ്നം?

  മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായം കൂടി നോക്കട്ടെ.

 • നിളാ പൗര്‍ണമി

  @ അഡ്മിന്‍
  വിവേകിന്റെ അഭിപ്രായം ശരിയെന്നു എനിക്കും തോന്നുന്നു .
  പുതിയ നിയമം അത്ര പ്രയാസമായി തോന്നുന്നില്ല .
  നിര്‍മാതാക്കള്‍ക്ക് മാര്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ ലഭിക്കുന്നത്
  കളിക്കാന്‍ മാത്രം താല്പര്യമുള്ളവരെ പദപ്രശ്നത്തില്‍
  അകറ്റുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് . വിജയപ്രതീക്ഷ
  നഷ്ടപ്പെടില്ലേ ?

 • admin

  പുതിയ നിയമ പ്രകാരം കാര്യങ്ങള്‍ എളുപ്പമാണ് എന്ന് അത് ഉണ്ടാക്കിയവര്‍ പറയുന്നു.
  എങ്കില്‍ പിന്നെ മറിച്ച് ഒരഭിപ്രായം ഇല്ലെങ്കില്‍ എനിക്കും പ്രോബ്ലം ഇല്ല.

  115 +2 + 2 + 2 + 4 = 125 (ONLY 10 POINTS DIFFERENCE)

 • jalaja

  ഈ പോയിന്റ് മതിയെന്നാണെന്റെയും അഭിപ്രായം.

 • ഗോപകുമാർ

  ജലജേച്ചി ഞാൻ വളരെയധികം സമയമെടുത്തു നിർമ്മിച്ച ഒരു പദപ്രശ്നം
  (ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും) അപ്പ്രൂവൽ കാത്തുകിടപ്പുണ്ട്‌. പോയന്റ് എത്ര കിട്ടുന്നു
  എന്നുള്ളതിന്‌ അവിടെ ഒരു പ്രസക്തിയും ഇല്ല അതിന്റെ കമന്റ് പേജ് എത്ര
  സജീവമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണു ചിന്ത (അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ 
  സജീവമാകണമെന്നുള്ള്താണ്‌ ആഗ്രഹം) ……
  ഇപ്പഴത്തെ പേടി പുതിയതിട്ടു പഴയവ മൂടുമോ എന്നുള്ളതാണ്‌ :(

  —admin says—
  No. if you wish, you can rebuild to get more points.

 • mujeeb Rahman

  അഡ്മിന്‍
  മുകളില്‍ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഇപ്പോഴാണ് മുഴുവന്‍ വായിച്ചത്
  എല്ലാകാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാന്‍ സാധിച്ചില്ലെങ്കില്‍കൂടി
  പുതിയ നിയമപ്രകാരം ഞാനൊരെണ്ണം നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ തുടങ്ങി പുതിയതല്ല ഞാന്‍ ആദ്യമായി നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതായിരുന്നു 15*15 ആണ് CW No: 167
  അത് പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയൊരവസരം വന്നത് എന്നാല്‍ അതൊന്ന് നോക്കിക്കളയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു.

 • jalaja

  അഡ്മിന്‍,
  ഒരു വല്ലാത്ത സംശയം കൂടി.
  പഴയ നിയമത്തില്‍ പുതിയ നിയമം അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ? 25%, 50% ലിങ്ക് ഉണ്ടെങ്കില്‍ 2-2 മാര്‍ക്ക് കൂടുമല്ലോ അല്ലേ?

  —admin—
  No is the better answer.

 • admin

  അഡ്മിന്‍ പാനലിന്റെ നിര്‍ദേശ പ്രകാരം,
  പുതിയ നിയമങ്ങള്‍ അടുത്ത വര്‍ഷത്തേക്ക് മാറ്റി വച്ചാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നു.

  അവര്‍ മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്ന പോയിന്റുകള്‍ ഇതാണ്.
  (ബേസിക്) 110 +
  (കറുത്ത കളം) 2 +
  (മൊത്തം അമ്പത് ശതമാനം ലിങ്കുകള്‍ ) 3 +
  (എല്ലാ ഉത്തരത്തിലും 25% ലിങ്കുകള്‍ ) 3 +
  (symmetry) 7

  Total = 125 points.
  ഒന്നാം റാങ്കിന് പരമാവധി 115.
  നിര്‍മാതാവിന് പൊതുവേ 110 + 3 =113 ലഭിക്കും
  ആഞ്ഞു പിടിച്ചാല്‍ 113+ 2 + 3 = 118ലഭിക്കും
  അത്രയ്ക്കും മിടുക്കുണ്ടെങ്കില്‍ =125 points ലഭിക്കും

 • Vivek

  അഡ്മിന്‍ പാനലിന്റെ നിര്‍ദേശ പ്രകാരം,
  പുതിയ നിയമങ്ങള്‍ അടുത്ത വര്‍ഷത്തേക്ക് മാറ്റി വച്ചാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നു

  VERY GOOD :) :) :) :)

  Symmetry is not a big deal ……. Cut it to 4 marks

  (ബേസിക്) 110 +
  (കറുത്ത കളം) 2 +
  (എല്ലാ ഉത്തരത്തിലും 25% ലിങ്കുകള്‍ ) 2 +
  (മൊത്തം അമ്പത് ശതമാനം ലിങ്കുകള്‍ ) 2 +
  (symmetry) 4

  120 Total.

 • jalaja

  ഞാനിന്ന് ഒരു പദപ്രശ്നം കൂടി പരിഷ്ക്കരിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയതായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോള്‍ അത് വേണ്ടെന്നു വയ്ക്കാം അല്ലേ?

 • Shanmukhapriya

  അഡ്മിന്‍ പാനലിന്റെ നിര്‍ദേശ പ്രകാരം,
  പുതിയ നിയമങ്ങള്‍ അടുത്ത വര്‍ഷത്തേക്ക് മാറ്റി വച്ചാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നു.

  ഞാനും ഇതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു :)

 • സുരേഷ്

  പുതിയ നിയമങ്ങള്‍ അടുത്ത വര്‍ഷത്തേക്ക് മാറ്റി വച്ചാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നു. ഞാനും ഇതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ente new-rule palavaka ye next year lekku freezeril ittolu.

 • admin

  അടുത്ത വര്‍ഷം ഈ നിയമം എന്തായാലും വരും. അതുകൊണ്ട് ഈ നിയമങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് പദപ്രശ്നം നിര്‍മ്മിക്കുവാന്‍ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോള്‍ അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മറ്റും അറിയുവാന്‍ സാധിക്കും.

  താഴെ പറയുന്ന നിലയില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കുവാന്‍ ശ്രമിക്കാം.
  (ബേസിക്) 110 +
  (കറുത്ത കളം) 2 +
  (എല്ലാ ഉത്തരത്തിലും 25 ശതമാനം ലിങ്കുകള്‍ ) 3 +
  (മൊത്തം 35 ശതമാനം ലിങ്കുകള്‍ ) 3 +
  (symmetry) 4

  എല്ലാ പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും കൂടി ഒരുമിച്ചു പാലിക്കുവാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.
  അതുകൊണ്ട് പരമാവധി പോയിന്റിനു വലിയ പ്രസക്തി ഇല്ല.
  —-off note—
  we have 9977 comments now.
  33 more to go for 10,000 comments !!!

 • Jenish

  @Admin

  അപ്പൊ മൊത്തം 132 എന്ന് പറ…… :)

  കൌണ്ടറിലയും 15,000 ആകുന്നു ഒരു മാസം കൊണ്ട്…. മഷിത്തണ്ടില്‍ ആള് കൂടിയോ?

 • jalaja

  110+2+3+3+4= 122.

  ജെനിഷും അഡ്മിനും ഒരു സ്കൂളിലാണോ പഠിച്ചത്? :)

  —admin—
  we were bunch-mates :-)

 • Jenish

  :) :) :)

  എന്നെ കണക്ക് പഠിപ്പിച്ചത് മലയാളം സാറാ….. നമ്മുടെ “മാഷ്” അല്ല, കേട്ടോ?

 • Shanmukhapriya

  എല്ലാ ഉത്തരത്തിലും 25 ശതമാനം ലിങ്കുകള്‍–അത് മനസ്സിലായി
  മൊത്തം 35 ശതമാനം ലിങ്കുകള്‍?? ഒന്ന് വിശദമാക്കാമോ….
  symmetry??? കറുത്തതും വെളുത്തതുമായ കളങ്ങളുടെ എണ്ണം തുല്യമായിരിക്കണം എന്നതാണോ??

  @Jenish
  എന്നെ കണക്ക് പഠിപ്പിച്ചത് മലയാളം സാറാ….. നമ്മുടെ “മാഷ്” അല്ല, കേട്ടോ?

  കണക്ക് പഠിപ്പിച്ച മലയാളം മാഷ് അക്ഷരങ്ങളുടെ എണ്ണമൊക്കെ അപ്പോ കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ;)

 • http://1 Jenish

  @Shanmughapriya

  ഇല്ല പ്രിയ.. അക്ഷരങ്ങളുടെ എണ്ണം പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ സ്വന്തം മലയാളം മാഷാണ്…..

 • സുരേഷ്

  അല്ലാ, ഇതിപ്പോ ചിത്രഗുപ്തനും കണക്കു തെറ്റുന്നമട്ടാണ്.

  പദപ്രശ്നം നിര്‍മ്മിക്കാനുള്ള നിയമാവലി പുതിയാതാക്കി publish ചെയ്യുമോ.
  25% , 35% , symetry എന്നിവ ഒന്നു വിശദമാക്കാവോ ?
  രണ്ടക്ഷരമുള്ള പദങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിക്കൂടെ ?
  മാത്രമല്ല എല്ലാ പദത്തിലും ലിങ്കില്ലാത്ത ഒരക്ഷരമെങ്കിലും വേണമെന്നും വെച്ചൂടെ , കാരണം മറ്റു ഉത്തരങ്ങള്‍ കിട്ടിയാല്‍ ചില ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് പ്രസക്തിയില്ലാതാവുന്ന (KRKT-2-11) അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കാമല്ലോ?
  എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും സ്വന്തമായ അസ്ഥിത്വവും നിലനില്പ്പും വേണ്ടേ.

  —–admin—
  I will update the rules page soon.
  25% in each answer means that, 1 out of 4 cells should link to other answers.
  35% is applied to the whole table. say we have 121 cells and 21 dark cells. on remaining 100 cells we expect 35 cells are shared by at least two answers.
  symmetry is explained by vivek.
  we may not able to impose the rule to reduce the links as it is the freedom of creator to add/delete the extra links.
  >>എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും സ്വന്തമായ അസ്ഥിത്വവും നിലനില്പ്പും വേണ്ടേ.
  I didn’t understand this statement.
  remember that crosswords answers are not independent in contrast with quiz answers.
  it is basic crossword rule that all answers should depend at least one other answer in the crossword.
  you may use a few quiz type question in the crossword, but technically you should ask vague questions/clue.

 • jalaja

  ജെനിഷ്,
  പ്രൈമറി ക്ലാസ്സുകളില്‍ മലയാളവും കണക്കും ഒരേ ടീച്ചര്‍ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാന്‍ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. . ടിടിസി ആയിരുന്നു അവരുടെ യോഗ്യത. (എന്റെ അമ്മയും ഇതില്‍ പെടുന്നു ). എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതും അവര്‍ തന്നെ .അതുകൊണ്ട് വെറുതെ ടീച്ചറെ കുറ്റം പറയേണ്ട.

 • vivek

  @ Admin,

  Is the symmetry rule only applicable if the dead-cell-end-of-each-answer rule applied?

  —admin—
  for simplicity, all rules are independent until unless specified.
  in this case, we may set a rule saying that minimum 10% dark cell should be present.
  otherwise a crossword table without a dark cell is symmetric.

 • vivek

  @ Suresh, Shanmughapriya – Symmetry

  “The grid should be diagonally symmetrical. Said another way, if you rotate it 180 degrees it’s the same, light for light and dark for dark”

 • Vivek

  “otherwise a crossword table without a dark cell is symmetric.” – My plan was to create a CW with a black cell exactly in the middle to get the “symmetry” points ;) ;)

 • jalaja

  ഈ പുതിയ മോഡല്‍ 11×11 ആണോ നിര്‍മ്മിക്കേണ്ടത്?

  അഡ് മിന്റെ മറുപടി ഇതില്‍ തന്നെ എഴുതാതെ പണ്ട് ചെയ്തിരുന്ന പോലെ വേറെ കമന്റ് ആയി ഇട്ടാല്‍ നല്ലതായിരുന്നു. ഇതിപ്പോള്‍ എപ്പോഴും സ്ക്രോള്‍ ചെയ്തു മുകളിലേയ്ക്ക് പോകേണ്ടിവരുന്നു,കമന്റ് തപ്പിപ്പിടിക്കേണ്ടിവരുന്നു.അല്ലെങ്കില്‍ വേറെ നിറത്തില്‍ ഇട്ടാലും മതി. ( എല്ലാവരുടെയും കമന്റുകളുടെ കാര്യമാണ് ട്ടോ)

 • Shanmukhapriya

  vivek Says:
  July 19th, 2011 at 9:35 am

  @ Suresh, Shanmughapriya – Symmetry

  “The grid should be diagonally symmetrical. Said another way, if you rotate it 180 degrees it’s the same, light for light and dark for dark”

  ഒന്നുമേ മനസ്സിലായില്ലാന്നു മാത്രമല്ല Symmetry ക്കുറിച്ചുള്ള സംശയം കൂടി :( ആരെങ്കിലും ഒന്ന് മലയാളത്തില്‍ പറഞ്ഞു തരൂന്നേ………

 • സുരേഷ്

  അഡ്മിന്,

  >>എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും സ്വന്തമായ അസ്ഥിത്വവും നിലനില്പ്പും വേണ്ടേ.

  വിശദീകരിക്കാം.
  നാലുത്തരങ്ങള്‍

  1a. തകര – ചോദ്യം ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ നാട്ടീന്ന് കഴിച്ച ഇലക്കറി // unnikrishnan pls dont mind //
  1b. തവള – വെള്ളത്തിലും കരയിലും
  2b. കരുണ – കുമാരനാശാന്‍
  3b. രജനി – സ്റ്റാര്‍ സിംഗര്‍

  ഇങ്ങിനെ കൊടുത്താല്‍ 25% ഉം 35% ഒക്കെ ആയെന്നിരിക്കും. 1a ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമറിഞില്ലെങ്കിലും പദപ്രശ്നം പൂര്‍ത്തിയാകും . ചോദ്യം വായിക്കാന്‍ വിട്ടുപോയാലും no problem. അതു ശരിയല്ലെന്നാണു് എന്റെ അഭിപ്രായം. മിനിമം ഒരു അക്ഷരമെങ്കിലും ലിങ്കില്ലാതെ ഉണ്ടാവണം എന്നു സാരം. അപ്പോള്‍ ആ ചോദ്യത്തിനു നിലനില്പ്പായി .

  approval കാത്തുകിടക്കുന്ന എന്റെ പ്രശ്നങ്ങളിലങ്ങിനെ ഉണ്ടെങ്കില്‍ മാറ്റിക്കോളൂ.

  —-admin—
  sounds good. we have enough time to finalize.

 • സുരേഷ്

  അസ്തിത്വം എന്നാണു വേണ്ടത് അല്ലേ മാഷേ.

 • Vivek

  @ Shanmukhapriya

  പ്രതിസമത എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ?. അതായത്, കറുത്ത കളങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ എങ്ങനെയാണോ കാണുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ തലകുത്തി പിടിച്ചു നോക്കിയാലും കാണണം. (ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്നത്). practical നോക്കട്ടെ.

  ഒരു പേപ്പറെടുത് പദപ്രശ്ന table വരയ്ക്കൂ. ( 5 X 5 മതി. അതാണെളുപ്പം) . ഇനി അതില്‍ താഴെ പറയുന്ന കളങ്ങള്‍ ഡെഡ് സെല്‍ ആക്കൂ

  1st row last column, 2nd row 2nd column, 4th row 4th column and 5th row first column.

  ഇനി ആ പേപ്പര്‍ ഒന്ന് തല തിരിച്ചു പിടിച്ചു നോക്കൂ. അപ്പോളും കറുത്ത കളങ്ങള്‍ അത് പോലെ തന്നെ (same position) നില്‍ക്കുന്നില്ലേ? (ഇതൊരു ലളിതമായ ഉദാഹരണമാണ്. കറുത്ത കളങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോളും table 13 X 13 ആകുമ്പോളും നല്ല രസമായിരിക്കും. )

  http://en.wikipedia.org/wiki/File:CrosswordUSA.svg കണ്ടു നോക്കൂ.

 • jalaja

  മിനിമം ഒരു അക്ഷരമെങ്കിലും ലിങ്കില്ലാതെ ഉണ്ടാവണം എന്നത് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുമല്ലോ. സെഗ്‌മന്റ്സ് ലിങ്ക് ചെയ്യാനായി അറ്റത്ത് വരുന്ന വാക്കുകള്‍ തമ്മില്‍ ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ചിലപ്പോള്‍ അവയില്‍ ലിങ്കില്ലാത്തവ ഉണ്ടാവില്ല. അവ മിക്കതും ചെറിയ വാക്കുകളുമായിരിക്കും. ഒരെണ്ണം നിര്‍മ്മിക്കുമ്പോള്‍ തന്നെയേ ശരിക്കും മനസ്സിലാകൂ.

 • സുരേഷ്

  jalajachechi,

  it is not that difficult, my last cross wrod has no two letter words. And i have tried to keep these conditions too. symmetry, i am not yet ready for that, better i will decide to forgo that point.

 • സുരേഷ്

  vivek,

  why dont create a kusruthi by meeting black cells, %s, and symetry. so that we can play during the gap after makara.

 • Shanmukhapriya

  പ്രതിസമത എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ?. അതായത്, കറുത്ത കളങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ എങ്ങനെയാണോ കാണുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ തലകുത്തി പിടിച്ചു നോക്കിയാലും കാണണം. (ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്നത്). practical നോക്കട്ടെ.

  ഹെന്റമ്മേ നേരേ ചൊവ്വേയൊന്നും ചെയ്യാന്‍ പറ്റില്ല അല്ലേ!!! എന്തായാലും തലകുത്തി പിടിച്ചപ്പോഴാണ് സംഭവം ശരിക്കും പിടികിട്ടിയത് :-| വളരെ നന്ദി വിവേക് :) കളങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോള്‍ നല്ല രസമായിരിക്കും വളരെ എളുപ്പവും ;)

 • vivek

  @ Suresh

  Hampada …………..

 • mujeeb Rahman

  admin
  പുതിയ നിയമത്തില്‍ ഒരെണ്ണം പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
  CW no:167
  15*15 Topic:- Malayalanadu

 • jalaja

  ജനറല്‍ ആയി ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞോട്ടെ.
  ഈ കുരുക്ഷേത്രത്തില്‍ വരുന്ന മിക്കവാറും പദപ്രശ്നങ്ങള്‍ വളരെ മുന്‍പ് നിര്‍മ്മിച്ചവയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവയില്‍ തിരുത്ത് എന്നത് പലപ്പോഴും പ്രായോഗികമായി എന്ന് വരില്ല. പക്ഷേ തെറ്റുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പുതിയ പദപ്രശ്ന നിര്‍മ്മാണസമയത്ത് ഉപകരിക്കും. അപ്പോള്‍ ചിലപ്പോള്‍ അടുത്ത കുരുക്ഷേത്രത്തില്‍ കമന്റ് പേജിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടായി എന്നു വരില്ല, ക്ലൂ ചോദിക്കാനൊഴികെ.

  ഇവിടെ സൂചനകളെക്കുറിച്ചും മറ്റ് പദപ്രശ്നസംബന്ധിയായ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചര്‍ച്ച വരുമ്പോള്‍ അഡ്‌മിന്‍ അഭിപ്രായം എഴുതിയാല്‍ നന്നായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ എറണാകുളത്തപ്പന്‍ പതയും നമുക്ക് മുന്‍പുമൊക്കെ ആയ പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കാന്‍ കഴിയും. അത്തരം ക്ലൂസ് ആകാമോ എന്ന് ഇപ്പോഴും ഒരു തീരുമാനമായില്ല. ആകുന്നത് വരെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങള്‍ തുടര്‍ന്ന് കൊണ്ടിരിക്കും.

  ഏതുകാര്യമായാലും തെറ്റില്ലാതെ ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ നല്ലത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോള്‍ സൂചനകളിലെ അക്ഷരത്തെറ്റും ഒഴിവാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കണം. ആ കാര്യത്തില്‍ അപ്രൂവര്‍മാരും ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ നന്ന്.

 • http://1 Jenish

  admin Says:
  May 31st, 2011 at 5:45 pm

  ഒരു മികച്ച പദപ്രശ്ന സൂചനയ്ക്ക് പല ഉത്തരങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. ഒരൊറ്റ ഉത്തരം മാത്രം കിട്ടുന്ന ചോദ്യത്തിനെ മികച്ച ക്വിസ്‌ ചോദ്യമായി കണക്കാക്കാം. (കണക്കായി പോയി)

  നേരിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് അര്‍ത്ഥമില്ല. ലിങ്ക് കുറവുള്ള ഉത്തരങ്ങള്‍ക്ക് നേരിട്ടുള്ള ചോദ്യമാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് തോന്നുന്നു. പദപ്രശ്നത്തിന്റെ കാഠിന്യം കുറയ്ക്കാന്‍ അത് ഉപകരിക്കും. എന്ന് വരികലും അത്യാവശ്യം ലിങ്കുകള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ നേരിട്ടുള്ള സൂചനകള്‍ ഒഴിവാക്കുക.

  നിയമാവലി…
  http://crossword.mashithantu.com/page.php?id=2
  8. ഉത്തരത്തിനു വേണ്ടി പുതിയ വാക്കുകള്‍ ഉണ്ടാക്കരുത്.
  (ഇത് പ്രത്യേകം ഓര്‍ക്കുക)

 • admin

  താഴെ പറയുന്ന നിലയില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കുവാന്‍ ശ്രമിക്കാം.
  (ബേസിക് connectivity. no segments) 110 +
  (ഓരോ ഉത്തരത്തിന് ശേഷവും കറുത്ത കളം ) 2 +
  (എല്ലാ ഉത്തരത്തിലും 25 ശതമാനം ലിങ്കുകള്‍ ) 3 +
  (മൊത്തം 35 ശതമാനം ലിങ്കുകള്‍ ) 3 +
  (symmetry of table with minimum 15%black cells) 4

  note:
  1. example of symmetry
  http://en.wikipedia.org/wiki/File:CrosswordUSA.svg

  2. രണ്ടു കളങ്ങള്‍ ഉള്ള ഉത്തരങ്ങള്‍ ആണെങ്കില്‍ രണ്ടിനും ലിങ്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് നന്നായിരിക്കും. എങ്കിലും മറ്റു നിയമങ്ങള്‍ പാലിക്കപ്പെടുവാന്‍ വേണ്ടി ഒരൊറ്റ ലിങ്കുള്ള രണ്ടക്ഷര പദങ്ങളും പരിഗണിക്കപ്പെടും

 • Vivek

  “രണ്ടു കളങ്ങള്‍ ഉള്ള ഉത്തരങ്ങള്‍ ആണെങ്കില്‍ രണ്ടിനും ലിങ്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് നന്നായിരിക്കും. എങ്കിലും മറ്റു നിയമങ്ങള്‍ പാലിക്കപ്പെടുവാന്‍ വേണ്ടി ഒരൊറ്റ ലിങ്കുള്ള രണ്ടക്ഷര പദങ്ങളും പരിഗണിക്കപ്പെടും”

  Why can’t give +1 bonus if both the letters are linked?

  And also +3 points not required for 35% as alraedy there is +3 for 25% link. Also any crossword will have ~20% link. So it is not a big deal to have 25% link

  My suggestion:

  (ബേസിക് connectivity. no segments) 110 +
  (ഓരോ ഉത്തരത്തിന് ശേഷവും കറുത്ത കളം ) 2 +
  (symmetry of table with minimum 15%black cells) 4
  (എല്ലാ ഉത്തരത്തിലും 25 ശതമാനം ലിങ്കുകള്‍ ) 2 +
  (മൊത്തം 35 ശതമാനം ലിങ്കുകള്‍ ) 1 +
  (Two letter answer links) – 1+

  So the total will be reounded to 120.

  Any suggestions and debates ?

 • Baijo

  It won’t be good to change the rules in between the competition….

  —admin says–

  no change for kuruksthetra-2 rules.
  this is for next year competition. people can create new crosswords with this new rules.

 • Vivek

  അടുത്ത പദപ്രശ്നത്തോടെ ത്രിശൂലവ്യൂഹം കഴിയുകയാണല്ലോ? (അതിന്റെ ഷെഡ്യൂള്‍ കണ്ടില്ല. ഏഴിനാണോ അതോ എട്ടിനാണോ?)

  അതു കഴിഞ്ഞ് ഓണാവധി ഉണ്ടോ അഡ്മിനേ?

  –admin says–
  scheduled.

 • Vivek

  Admin,

  Can we use lifeline “user specific”? Every user should get his own life line. No matter what others asked for. They can be limited to a couple maximum. Also the lifeline should be available till the crossword expiry.

 • suresh

  # ലൈഫ്‌ ലൈന്‍ ആദ്യ മൂന്നു മണിക്കൂര്‍ മാത്രമേ ഉപകരിക്കൂ എന്ന് തോന്നുന്നു.അതിന്റെ ഉള്ളില്‍ ആരും ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കില്‍ സംഗതി ഉപയോഗ ശൂന്യമാണ് .

  എങ്കില്‍ അതൊരു വേസ്റ്റ് തന്നെ , ആദ്യത്തെ മൂന്നു മണിക്കൂറു കഴിഞ്ഞു കളിതുടങ്ങുന്ന നിര്‍ദ്ദോഷികള്‍ക്ക് ഇതു കൊണ്ടെന്തു പ്രയോജനം ?
  ഞാനൊരു സജഷന്‍ തരാം :-

  ആദ്യത്തെ ക്ലൂ – 3 മണിക്കൂറാകുമ്പോള്
  തുടര്‍ന്ന് ഓരോ അര മണിക്കൂറിലും ഒരു ക്ലൂ വീതമ്
  മൊത്തം ആറു ക്ലൂ നിര്‍ബന്ധമായും നല്കുക.

  ക്ലൂ വരേണ്ട / കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട രീതി – കളിതുടങ്ങി 3 മണിക്കൂറാകുമ്പോള്‍ കളിച്ചു ബാക്കി നില്ക്കുന്ന (100 ആകാത്ത ) കളിക്കാരുടെ ഉത്തരം നിറക്കാത്ത സെല്ലുകളുടെ കൗണ്ട് എടുത്ത് റാണ്ടമായി ഒരു സെല്ല് കൊടുക്കുക. ഇതു ളോട്ടറി അടിക്കുന്ന പോലിരിക്കും. ആകെ വ്യത്യസം നിറക്കാത്ത സെല്ലുകല്‍ മിക്കവാറും കഠിനമായ സെല്ലാകും എന്ന ഒരു നിഗമനത്തിന്റെ അടിസ്ത്താനത്തില്‍. ഇതു പിന്നീടുള്ള ഓരോ അര മണിക്കൂറിലും തുടരുക.

  കോഡിങ്ങ് ചെയ്യുന്ന ആ നല്ല മനുഷ്യര്‍ക്ക് എന്റെ വിലാസം നല്‍കരുത്, വെറുതെയെന്തിന അവരെ ചീത്തയാക്കുന്നത് :-) )

 • കഥാകാരന്‍

  അടി വഴി മാറിപ്പോയോ? മോശം ….

 • admin

  ലൈഫ്‌ ലൈനിന്‍ വരുവാന്‍ ഉണ്ടായ സാഹചര്യം ഓര്‍ക്കുക.

  നിര്മാതാവിന്റെയോ മോഡരേട്ടരിന്റെയോ കണ്ണില്‍ പെടാത്ത തെറ്റായ കളങ്ങള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ ആ കളങ്ങള്‍ ആളുകളെ വലയ്ക്കരുത് എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രാഥമിക കടമ.അതോകൊണ്ടാണ് വോട്ടിനിട്ടു കളം കാണിക്കുന്ന വിധം കൊണ്ട് വന്നത്. കൂടുതല്‍ പേരെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന കളങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയാല്‍ അത് കൂടുതല്‍ പേര്‍ക്ക് ഉപകരമാകും.

  ആറു മണിക്കൂര്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ ക്ലൂ തരാന്‍ ആളുകള്‍ ഉണ്ടല്ലോ. പിന്നെ ലൈഫ്‌ ലൈനിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല.
  ഒരു സഹായവും കിട്ടാത്ത ആദ്യ മണിക്കൂറുകളില്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ ആണ് ഇത് കൊണ്ട് വന്നത്.

  ഓരോരുത്തര്‍ക്കും പ്രത്യേക ലൈഫ്‌ ലൈന്‍ കൊണ്ട് വരുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിച്ച ഉടനെ തന്നെ അത് തള്ളി കളഞ്ഞതാണ്. കാരണം ഒരു നൂറു ഫേക്ക് ലോഗിന്‍ ഉണ്ടാക്കിയാല്‍ ആര്‍ക്കു വേണമെങ്കിലും ഒരു പദപ്രശ്നം അര മണിക്കൂറില്‍ കഴിക്കാവുന്നതാണ്. നൂറു വ്യത്യസ്ത കളങ്ങള്‍ നൂറു ലോഗിനില്‍ നിന്ന് കിട്ടുമല്ലോ.

  ലൈഫ്‌ ലൈന്‍ ഉപയോഗ ശൂന്യമെന്കില്‍ അത് എടുത്തുകളയുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കാവുന്നതാണ്.

 • Vivek

  @ Admin – കാരണം ഒരു നൂറു ഫേക്ക് ലോഗിന്‍ ഉണ്ടാക്കിയാല്‍ ആര്‍ക്കു വേണമെങ്കിലും ഒരു പദപ്രശ്നം അര മണിക്കൂറില്‍ കഴിക്കാവുന്നതാണ് >>>>>

  But the life line time starts after 3 hours only.

 • സുരേഷ്

  Admin,

  i am in aggrement with your contentions. But why not to provide atleast 4 lifelines eventhough enough votes are polled for it. use some randomizing feature with requests.

  Suresh

 • admin

  അപ്പോള്‍ നമ്മള്‍ ഫൈനല്‍ ലാപ്പിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട സമയം ആയിരിക്കുന്നു.
  ചക്ര വ്യൂഹത്തില്‍ പൊരുതുവാനായി താഴെ പറയുന്നവരുടെ പ.പ്ര തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.

  59. sajal76
  60. malini
  61. kpcpisharody
  62. mujined
  63. menonjalaja
  64. suresh_1970
  65. aparichithan
  66. m.s.priya
  67. ajana
  68. shinoj
  69. ponnilav
  70. vivekrv

  മുന്‍ നിശ്ചയ പ്രകാരം പ.പ്ര. ഷെഡ്യൂള്‍ ചെയ്യുവാന്‍ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ചിലരുടെ പ.പ്ര. സെഗ്മെന്റ് പ്രോബ്ലം കാരണം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനു പകരമായി മറ്റു ചിലരുടെ പ.പ്ര മുന്‍ നിശ്ചയ പ്രകാരത്തില്‍ കൂടുതലും കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്.

  vivekrv, ponnilav, anjana, menonjalaja – 5 വീതം
  mujined, kpcpisharody, srjenish1, m.s.priya, suresh_1970 – 4 വീതം
  malini, aparichithan, shinojc – 3 വീതം
  preethykp, unnikmp,sangeethac, gopankonni, rashmi -2 വീതം
  gopikjn, BKB999, arunchulli, sajal76, atpravin, anilabad, shajilal, abcde, sham2010, minnnu, ampilymanoj – ഓരോന്ന്

  ഇതില്‍ എന്തെങ്കിലും തകരാറുകള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ അറിയിക്കുമല്ലോ.

 • admin

  ഈ യുദ്ധം വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയായിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അത് ഒരേ ഒരു മനുഷ്യന്‍ കാരണമാണ്. അന്തിപോഴന്‍ !

  ജയകുമാര്‍ ,
  താങ്കളോട് വെറുതെ നന്ദി പറഞ്ഞാല്‍ തീരില്ല മഷിതണ്ടിന്റെയും മറ്റു കളിക്കാരുടെയും കടപാട്.

  അതുകൊണ്ട് ചില പാരിതോഷികങ്ങള്‍ / അംഗീകാരങ്ങള്‍ ഈ യുദ്ധകളത്തിന്റെ ഓര്‍മ്മയ്ക്കായി ഇരിക്കട്ടെ.
  1. രണ്ടായിരം രൂപയുടെ ഇഷ്ട പുസ്തകങ്ങള്‍
  2. മഷിത്തണ്ട് നിഘണ്ടുവിന്റെ സ്പെഷ്യല്‍ ലോഗിന്‍.
  3. മഷിത്തണ്ട് പദപ്രശ്നത്തിന്റെ അഡ്മിന്‍ പദവി.
  എല്ലാ പദപ്രശനങ്ങളും താങ്കള്‍ക്ക് കാണാം.മത്സരങ്ങള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും താങ്കള്‍ക്ക് നടത്താവുന്നതാണ്. ഇത് ബാധ്യതയായി തോന്നുന്നുവെങ്കില്‍ അതില്‍ നിന്ന് പിന്മാരാവുന്നതാണ്.

  (ഇത് ആഴ്ചകള്‍ക്ക് മുമ്പേ ജോജ്ജു പറഞ്ഞു വച്ചിരുന്നതാണ്. പുള്ളി ഇപ്പോള്‍ സ്ഥലത്തില്ലാതതിനാല്‍ ഞാന്‍ ആ കര്‍ത്തവ്യം നിര്‍വഹിക്കുന്നു.)

  വികാസിനോടും നന്ദിയും ക്ഷമയും ഒരേ പോലെ ചോദിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ്. ആദ്യം മത്സരങ്ങള്‍ വികാസിന്റെ മേല്‍നോട്ടത്തിലാണ് മുന്നോട്ട് പോയത്. പല കാരണങ്ങളാല്‍ അദ്ദേഹം മഷിത്തണ്ടില്‍ നിന്ന് വിട്ടു നില്‍ക്കുന്നതിനും കാരണമായി. മറ്റു മോഡരേട്ടര്‍മാരോടും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.

  സജ്ജീവമായി പങ്കെടുത്ത ഓരോരുത്തരോടും (പെരുടുത്തു പറയുന്നില്ല) നന്ദി. നന്ദി. ഈ യുദ്ധം സജ്ജീവ മാക്കി നിറുതിയത്തിനു. കമന്റ് ഫോറം സജീവമാക്കിയത്തിനു. നിര്‍ദ്ടെസങ്ങള്‍ , പരാതികള്‍ നല്‍കി സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ തന്നെ നിങ്ങള്‍ നന്നാക്കിയെടുത്തു. നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ ഇവിടെ ചിലവഴിക്കാനുള്ള സമയം അനുവദിച്ചതിന്, പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതിന്, സഹായിച്ചതിന്.

  വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതും സമ്മാനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റു എടുക്കുന്നതും അടുത്തമാസം പകുതിയോടെ തുടങ്ങാം.

  (ഇത്രയും ഒറ്റ ശ്വാസത്തില്‍ വന്നത്. ഇനി ശ്വാസം ലഭിക്കുമ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ .
  എല്ലാം പോഴനെ ഏല്പിച്ചു ഞങ്ങള്‍ കാശിക്കു പോകുകയാണ് :-) വല്ലവരും കൂടുന്നുണ്ടോ ? ;-)

 • ജലജ

  അംഗീകാരങ്ങള്‍ അസ്സലായി, അഡ്‌മിന്‍. ജയകുമാര്‍ ഇതും ഇതില്‍ കൂടുതലും അര്‍ഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതില്‍ സംശയമില്ല.

  വികാസ് പോയപ്പോള്‍ ഉണ്ടായ വിടവ് അങ്ങനെത്തന്നെ കിടക്കുന്നതിനാല്‍ അടുത്ത കുരുക്ഷേത്രത്തില്‍ വികാസിനെക്കൊണ്ടുവന്ന് ആ വിടവ് നികത്തണം .

 • സുരേഷ്

  ## ജയകുമാര്‍ ഇതും ഇതില്‍ കൂടുതലും അര്‍ഹിക്കുന്നുണ്ട്

  അയ്യോ, പാവം !

 • ജലജ

  ക്ഷീരമുള്ളോരകിടിന്‍ ചുവട്ടിലും……………..

 • Vivek

  പോഴന്‍ പോഴന്‍ പോഴന്‍ !!!!!!!!

  പോഴന്‍ സിന്താബാദ്

 • suresh

  ഈ കൊതു വെജിറ്റേറിയനാണേ !

 • suresh

  ## വികാസ് പോയപ്പോള്‍ ഉണ്ടായ വിടവ് അങ്ങനെത്തന്നെ കിടക്കുന്നതിനാല്‍ അടുത്ത കുരുക്ഷേത്രത്തില്‍ വികാസിനെക്കൊണ്ടുവന്ന് ആ വിടവ് നികത്തണം

  ഇപ്പഴല്ലേ ഓസോണ്‍ പാളികളിലെ വിടവിന്റെ കാര്യം മനസ്സിലായേ. വികാസിനെ അമേരിക്കക്കാരു തട്ടികൊണ്ടുപോയേക്കും !

 • suresh

  ## എല്ലാം പോഴനെ ഏല്പിച്ചു ഞങ്ങള്‍ കാശിക്കു പോകുകയാണ്

  യാനി കാനി ച പാപാനി
  ജന്മാന്തര കൃതാനി ച
  താനി താനി വിനഷ്യന്തി
  പ്രദക്ഷിണ പദേ പദേ

 • http://na മുജീബുര്‍ റഹ്മാന്‍

  പോഴനും,വികാസിനും,അപ്രൂവര്‍മാര്‍ക്കും, കാശിക്കുപോകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അഡ്മിനും കൂട്ടര്‍ക്കും ആയിരമായിരം അഭിവാദ്യങ്ങള്‍!!!!!!!!!

  ജീവിതത്തിലെ ചില വ്യര്‍ത്ഥങ്ങളായ തിരക്കുകള്‍ നിര്‍ത്തി വെച്ച് ഈശ്വര ധ്യാനം ചെയ്യുവാന്‍ സമയം കണ്ടെത്തിയാല്‍ നമ്മുടെ ജീവിതം അത്രമേല്‍ സാര്‍ത്ഥമാകും.

 • കഥാകാരന്‍

  ഉന്നതവിജയികള്‍ക്ക് , ഛെ അല്ലെങ്കില്‍ വേണ്ട.

  പങ്കെടുത്തവര്‍ക്കും സര്‍വ്വോപരി കമന്റ് പേജില്‍ തല കാണിച്ച എല്ലാവര്‍ക്കും അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ ….

  ചിലരൊക്കെ പല കാരണങ്ങള്‍ കൊണ്ടും പൊഴിഞ്ഞു പോകുകയുണ്ടായി. ചിലര്‍ പദപ്രശ്നം കളിക്കുകയുണ്ടായാലും കമന്റടിക്കല്‍ നിറുത്തി വെച്ചു …. എനിക്കു തോന്നുന്നത്, പദപ്രശ്നം രസകരമാക്കാന്‍ കമന്റ് പേജ് ഒരു നിര്‍ണ്ണായക ഘടകമാണെന്നാണ്.

  മാഷ് (എവിടെ പോയോ എന്തോ), അഞ്ജന, മാലിനി, വികാസ്, ഷണ്മുഖപ്രിയ, നിലാപൗര്‍ണമി തുടങ്ങിയവര്‍ സജീവമായാലേ ഒരു രസമുള്ളൂ.. എല്ലാവരും ചുമ്മാ വന്നു കളിച്ചിട്ടു പോയാല്‍ ബോറടിക്കില്ലേ? അരോഗ്യകരമായ ചര്‍ച്ചകളും കൊച്ചു കൊച്ചു വഴക്കുകളുമില്ലാതെ നമുക്കെന്താഘോഷം ?

 • ജലജ

  ഈ കൊതു വെജിറ്റേറിയനാണേ !

  എന്റെ രക്തവും വെജ് ആണ്.

 • ജലജ

  ‘വികാസിനെ അമേരിക്കക്കാരു തട്ടികൊണ്ടുപോയേക്കും‘

  കൊണ്ടുപോയിക്കഴിഞ്ഞുവെന്നാണെന്റെ സംശയം.

 • ജലജ

  >>>>എനിക്കു തോന്നുന്നത്, പദപ്രശ്നം രസകരമാക്കാന്‍ കമന്റ് പേജ് ഒരു നിര്‍ണ്ണായക ഘടകമാണെന്നാണ്. എല്ലാവരും ചുമ്മാ വന്നു കളിച്ചിട്ടു പോയാല്‍ ബോറടിക്കില്ലേ? <<<

  ശരിയാണ്.

 • പോഴൻ/anthipozhan

  വൗ…പ്രശംസകളുടെയും പ്രൈസുകളുടെയും പ്രവാഹമാണല്ലോ !
  പോഴൻ പോപ്പിയായി അല്ല, ഹാപ്പിയായി. (പ്രസാദിച്ചു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നൂ..ന്ന്).
  But പ്രാർത്ഥിച്ചപ്രകാരം വരം തരാൻ പ്രയാസം.

  അത്ര വല്യേ മഹാകാര്യോന്നും പോഴൻ ചെയ്തില്ലാ. കുറച്ചു സമയം ചെലവാക്കിയെന്നതു വസ്തുത.
  ഇതങ്ങോട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്ലീറ്റ് ലീവെടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ആലോചിച്ചോണ്ടിരുന്നത്.
  പദപ്രശ്നദിവസം പോഴന്റെ മൊബൈൽ ഓഫാവുന്നതോടെ പ്രിയതമയുടെ മൂഡും ഓഫാവുന്നു.
  ക്ലൂ കിട്ടാത്തതിന്റെ വൈക്ലബ്യം വൈകിട്ടു കെട്ട്യോളുടെ മോന്താവിൽനിന്നു വായിച്ചെടുക്കാം. പലരും നൂറടിച്ചപ്പോൾ ആശയും ആശ്രയവുമറ്റു കണ്ണീരൊഴുകുന്ന വിവശമായ മുഖവുമായി…
  “എല്ലാവർക്കും സഹായിക്കാൻ കെട്ടിയോൻ ഉണ്ടു്; എന്നെ സഹായിക്കാനാരുണ്ട്?” എന്ന ഒരു ഭാര്യയുടെ ന്യായമായ കുശുമ്പിൽ ഒരു കുടുംബജീവിതം തന്നെ അപകടത്തിന്റെ വക്കിലാണു്.
  നനഞ്ഞുകുതിർന്ന തലയണക്കവിയൻ അന്നേ ദിവസം ഒന്നു മാറേണ്ടിവരും.
  “ഒന്നും വേണ്ട, അവളെ കരയിക്കരുത്” എന്ന വീട്ടുകാരുടെ അഭ്യർത്ഥന നിസ്സഹായതയോടെ ഓർത്തുപോകും.
  വീണ്ടും വാക്കുകൊടുക്കും- ഈ സീസൺ കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്ലീറ്റ് രാജി.
  “എന്നെ നാട്ടിക്കൊണ്ടാക്ക്യാ മതി, അവിടെ ശബ്ദതാരാവലിയെങ്കിലും സഹായത്തിനുണ്ടു്”.
  മരുഭൂവിൽ എല്ലാവരാലും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവളുടെ നിസ്സഹായത. മിക്കപ്പോഴും മൊബൈൽ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴാദ്യമെത്തുക അവളുടെ വീട്ടിൽനിന്നൊരു വിളിയാണു്-
  “മോനേ, നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വല്ല പ്രശ്നവുമുണ്ടോ?”
  “അത്..പിന്നെ.. ഉണ്ടമ്മേ, ഒരു ചെറിയ പദപ്രശ്നം.”
  ഡൈവോഴ്സിന്റെ ആഗോളകാരണങ്ങളിൽ ‘പദപ്രശ്നം’ എന്ന ഒന്നുകൂടി ഉൾപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹമില്ല. കെട്ട്യോളാക്കുമ്മുമ്പ് വീട്ടിൽ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനെടുക്കാനും മഷിത്തണ്ടിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാനും പ്രേരിപ്പിച്ച നിമിഷത്തെ കുറ്റബോധത്തോടെ പോഴനോർത്തു.

  പതുക്കെപ്പതുക്കെ ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ നൂറടിക്കാൻ പഠിച്ചു, മിടുക്കി. പിന്നെയാണു ബോദ്ധ്യമായത്, അഡ്മിന്റെ ലൈഫ്‌ലൈനിൽത്തടഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണു പോഴന്റെ ലൈഫ്.

  (മാത്രമല്ല, പോഴന്റെ അവതാരലക്ഷ്യം തന്നെ ഇതൊന്നുമല്ലെന്നു പുരാണങ്ങളിൽ വായിച്ചിരിക്കുമല്ലോ.) ഇതുപോലെയൊക്കെ ഈ പരിസരത്തൊക്കെ ഇനിയും കാണും.
  അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ്, നിർബ്ബന്ധിക്കര്‌ത്, പോഴനങ്ങു സമ്മതിക്കും.

  അഡ്മിനും മറ്റെല്ലാവർക്കും നന്ദി ! നമസ്കാരം! (ആരും മെക്കിട്ടുകേറാഞ്ഞതിനു, പ്രത്യേകം).

  SMS- ഓഫീസിൽ കുറച്ചു പണികൂടിയുണ്ടു്. ഒന്നു വെയ്റ്റ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ കാശിക്കു പോഴനും പോരാം.

 • ജലജ

  പതി അപ്രൂവര്‍ ആയിരിക്കെ പത്നി ഉന്നതവിജയങ്ങള്‍ നേടിയാല്‍ ആരോപണം ഉറപ്പ്. . അത് ഒഴിവാക്കാമെന്ന് കരുതി പതിക്കു വേണ്ടി ഇത്തിരി ത്യാഗം ചെയ്തു. അതുപോലും മനസ്സിലാക്കാന്‍ സന്മനസ്സില്ലാത്ത ഒരാള്‍. കഷ്ടം.

  വീട്ടിലിരുന്നാണോ പദപ്രശ്നജോലികള്‍ ചെയ്യേണ്ടത്?അതിനല്ലേ ദിവസവും ആപ്പീസില്‍ പോകുന്നത്? അതൊക്കെ ജെനിഷിനെ കണ്ടുപഠിക്കണം. പദപ്രശ്നത്തിനു പുറമേ നിഘണ്ടുവില്‍ രണ്ടായിരത്തിലധികം വാക്കുകള്‍ , ക്വിസില്‍ ആയിരത്തോളം (അല്ലേ?) ചോദ്യങ്ങള്‍. എല്ലാം ആപ്പീസിലിരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്തതാണത്രേ

  എല്ലാം പോരാഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോള്‍ കാശിക്കു പോകാനുള്ള പുറപ്പാടാണത്രെ. ചുമതലകള്‍ ഒക്കെ തീര്‍ത്തിട്ടേ കാശിക്ക് പോകാവൂ എന്നു പോലും അറിയില്ല. സ്വയം ഇട്ടിരിക്കുന്ന പേര് അന്വര്‍ത്ഥമാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികള്‍ തന്നെ.

  നിള എവിടെ ? ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ പീഢനമൊന്നും കാണുന്നില്ലേ?

 • admin

  വിവാഹ ബന്ധം വേര്‍പ്പെടുത്താന്‍ കാരണം : ഭര്‍ത്താവ്‌ മഷിത്തണ്ട് അഡ്മിന്‍ ആണ്. :-)

  ഇതില്‍ പരം നാണക്കേട് മഷിത്തണ്ടിന് വരുവാന്‍ ഉണ്ടോ? ഒരാളുടെ കാര്യത്തില്‍ ആണെങ്കില്‍ ഒക്കെ. ഇത് രണ്ടു മൂന്നു പേരുടെ കാര്യത്തില്‍ വന്നാല്‍ കുഴഞ്ഞത് തന്നെ. (അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങള്‍ ഭാര്യയുമായി കാശിക്കു ടൂര്‍ പോകാമെന്ന് വച്ചത്. ;-)

  “പോഴാ..” എന്ന് വിളിക്കുമ്പോള്‍ പ്രത്യകഷപെടുമെങ്കില്‍ ഭഗവാന്‍ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നതില്‍ ഒരു പരതിയും ഇല്ല.

  ദേവിയുടെ കണ്ണീരു കാണാതിരിക്കാന്‍ ആണല്ലോ പതികളുടെ ജീവിതം തന്നെ !
  നിള കേള്‍ക്കുന്നുണ്ടോ ആവോ !

 • സുരേഷ്

  # എല്ലാം ആപ്പീസിലിരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്തതാണത്രേ

  ഈയിടെ കേട്ടത് :- ആഫീസില്‍ പോയിട്ടു കുറെ ആയി അല്ലേ, ഫേസ് ബുക്കിലൊന്നും കാണാറില്ല !

 • ജലജ

  സുരേഷ്,
  കേട്ടത് ശരിയാണ്. പിറന്നാള്‍ ആഘോഷത്തിനു ശേഷം വെട്ടിക്കവലയില്‍ വെട്ടും തടവും അഭ്യസിക്കുകയാണെന്ന വാര്‍ത്ത കണ്ടില്ലേ? ആ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാലുടനെ ആപ്പീസില്‍ പോകാന്‍ തുടങ്ങും. അതോടെ ഫേസ്‌ബുക്കിലും മഷിത്തണ്ടിലും സജീവമാകുകയും ചെയ്യും

 • Vivek

  അങ്ങനെ പോഴനെ ദത്തെടുക്കണ്ട …

  We want Pozhan as a player back ….

 • suresh

  ### എല്ലാം പോരാഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോള്‍ കാശിക്കു പോകാനുള്ള പുറപ്പാടാണത്രെ. ചുമതലകള്‍ ഒക്കെ തീര്‍ത്തിട്ടേ കാശിക്ക് പോകാവൂ എന്നു പോലും അറിയില്ല.

  ചേച്ച്യേ ആ പോഴത്തം ക്ഷമി, അതിനു മുമ്പേ കപ്പലീന്നു ചാടി കാശിപ്പോയ ചിലരില്ലേ ലവന്മാരെ പിടി .

 • http://yasj.blogspot.com ജോജ്ജു

  നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ,

  കുരുക്ഷേത്ര രണ്ടാം മത്സരം അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് രണ്ടു പ്രാവശ്യം ആലോചനയില്‍ വന്നതാണ്. അപ്പോഴെല്ലാം ഇതിനെ മുന്നോട്ട് തള്ളി നീക്കിയത് ബിജോയിയും കൂടാതെ ജയകുമാറിന്റെ ലഭ്യതയുമാണ്. എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ ഒരു മഴ തോര്‍ന്ന പ്രതീതി തോന്നുന്നു. (ബിജോയുടെ വിളികളിപ്പോഴില്ല. എല്ലാം ശാന്തം :-)

  പങ്കെടുത്തത്തിനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ പങ്കു വച്ചതിനും എല്ലാവര്ക്കും നന്ദി. ഇതിലെ പല ടെക്നിക്കല്‍ പ്രശ്നങ്ങളും പെട്ടന്ന് പരിഹരിക്കാനായത് വിവേകിന്റെ മെയിലുകളിലൂടെ ആയിരുന്നു. തെറ്റുകള്‍ കാണിച്ചു തന്ന മറ്റുള്ളവര്‍ക്കും നന്ദി. ജലജചെചിയുടെ പ്രശ്നം (ഇടയ്ക്ക് സേവ് ആകാതെ മാഞ്ഞു പോകുന്ന പ്രശ്നം ) മാത്രമാണ് ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഇതുവരെ പിടികിട്ടാഞ്ഞത്. ഇടയ്ക്ക് നല്ല നാടന്‍ തല്ലും കാണുവാന്‍ സാധിച്ചു. ഇപ്പോഴോര്‍ക്കുമ്പോള്‍ അതായിരുന്നിതിന്റെ രസം. മഷിത്തണ്ടിന്റെ വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് ഞങ്ങളെക്കാള്‍ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് നിങ്ങളെന്ന് ഞങ്ങള്‍‌ മനസിലാക്കിയ അവസരം കൂടിയായിരുന്നു അത്. മലയാളത്തില്‍ ഞങ്ങളുടെ കുറവുകളും അത് തുറന്നു കാണിച്ചു. നന്ദിയാരോട് ചൊല്ലേണ്ടൂ. (എല്ലാരോടും ചൊല്ലുന്നു)

  ഇപ്പോള്‍ പുതിയ ചില പ്രോജെക്ട്ടുകളുടെ പണിപ്പുരയിലാണ്. ജോലിതിരക്കും എല്ലാവരെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ ഒരു ഭാഷയുടെ വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് ഏതൊക്കെ വേണം അതൊക്കെ മലയാളത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുക എന്നതാണ് മഷിത്തണ്ടിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശ്യം. ക്വിസ്‌ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയത് ഇവിടെ നിന്നും ലഭിച്ച ഫീഡ്ബാക്കിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് . ഞങ്ങളുടെ പ്ലാനും നിങ്ങളുടെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ഒന്നായാല്‍ ആ പ്രോജെക്റ്റ്കള്‍ ആദ്യം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അറിയിക്കുമല്ലോ.

  സ്നേഹപൂര്‍വ്വം,
  ജോജ്ജു.

 • ജലജ

  അങ്ങനെ പദപ്രശ്നത്തിന്റെ ബാലാരിഷ്ടത തീര്‍ന്നു അല്ലേ?

 • ജലജ

  മുമ്പും ചിലര്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു കമന്റ് പേജിലെ വാഗ്വാദങ്ങളായിരുന്നു ഇതിന്റെ രസമെന്ന്. എന്നാല്‍ പിന്നെ അതില്‍ ഒരു മത്സരം തുടങ്ങിയാലോ അതോ ഇനി അതിനുവേണ്ടിയാണോ ഫോറം തുടങ്ങിയത്? :)

  • admin

   വലിയ മത്സരങ്ങള്‍ തീരുന്നത് വരെ തലവേദന തന്നെ. സൈറ്റ് പണിമുടക്കുമോ സെര്‍വര്‍ ജാമാകുമോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കണം.
   പത്തു എണ്ണത്തിന്റെ മത്സരത്തില്‍ നമുക്ക് മെയില്‍ അയയ്ക്കാം.

   ഫോറം ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ അടി തന്നെ അടി.
   ഭാഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അടി, നല്ല മലയാളത്തിന് വേണ്ടി അടി, പറ്റിയ നിര്‍മാതാവിനെ കിട്ടുമ്പോള്‍ ഉള്ള അടി അങ്ങിനെയങ്ങിനെ :-)

 • ജലജ

  10 പദപ്രശ്നങ്ങളുടെ സെറ്റ് ആയി മത്സരം തുടങ്ങുമ്പോള്‍ തന്നെ ഒരു പരസ്യം കൊടുത്താല്‍ കൂടുതല്‍ പേര്‍ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. കുരുക്ഷേത്ര ആകുമ്പോള്‍ മുഴുവനും ചെയ്യാന്‍ കഴിയുമോ എന്ന് പലര്‍ക്കും ആശങ്കയുണ്ടാകും. 10 എണ്ണമാകുമ്പോള്‍ ആ പ്രശ്നമില്ല. പിന്നെ മഷിത്തണ്ട് അവര്‍ക്ക് ഒരു ശീലമായിക്കൊള്ളും.

 • Vivek

  അടിയില്ലാതെ നമുക്കെന്താഘോഷം? :-)

 • Jenish

  @Jalaja

  <>

  അങ്ങനെ ചോദിക്ക് ചേച്ചീ…

  പിന്നെ, ആര് എന്ത് ചെയ്താലും ജനിഷിന് ഇരിക്കപ്പൊറുതി കൊടുക്കില്ലെന്ന്‍ പറഞ്ഞാല്‍ മതിയല്ലോ!! :)

 • admin

  മികച്ച പത്തു പദപ്രശ്ന നിര്‍മാതാക്കളെ പ്രഖ്യാപിക്കാന്‍ തിരുമാനിച്ചു. (ഇപ്പോഴും എല്ലാവരുടെയും ലിസ്റ്റു കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നത് വേറെ കാര്യം)

  വിജയികള്‍ക്ക് നേരിട്ട് മെയില്‍ അയയ്ക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. നടക്കും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സമ്മാന തുകയ്ക്കുള്ള പുസ്തകങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ നിര്‍ദ്ടെസിക്കാം.

  പ്രോത്സാഹന സമ്മാനമായി മാതൃഭൂമിയുടെ ഇയര്‍ ബുക്ക് മതിയോ? അല്ലെങ്കില്‍ നൂറു രൂപയ്ക്ക് കിടുന്ന മികച്ച പുസ്തകങ്ങള്‍ പറഞ്ഞാല്‍ അത് വാങ്ങിക്കാം. ഓരോരുത്തര്‍ക്കും പ്രത്യേകം വേണമെങ്കില്‍ അതും പരിഗണിക്കാം.

  നിങ്ങളുടെ വിലാസം , ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ , ലോഗിന്‍ ഐഡി എന്നിവ cwadmin അറ്റ്‌ mashilabs ഡോട്ട് us എന്ന൨ വിലാസത്തില്‍ അയയ്ക്കുക.

 • കഥാകാരന്‍

  എനിക്ക് സമ്മാനമൊന്നുമില്ലേ ആവോ? :(

 • ജലജ

  ആദ്യം നല്ലൊരു കഥയെഴുതൂ കഥാകാരാ. എന്നിട്ടാലോചിക്കാം സമ്മാനക്കാര്യം.

 • Jenish

  ആദ്യം കഥാകാരന്റെ അഡ്രസ്സ് പറയൂ.. എന്നാലല്ലേ സമ്മാനം വീട്ടിലെത്തൂ…

 • admin

  മികച്ച നിര്‍മാതാക്കള്‍ … 15 പേര്‍

  shinojc
  vivekrv,
  gopankonni ,
  aparichithan
  menonjalaja,
  rashmi
  anjana
  unnikmp
  suresh_1970
  ponnilav,
  mujined
  m.s.priya
  srjenish1
  kppisharody
  abcde

  അഞ്ചു പേരെ നിശ്ചയിക്കാന്‍ കൊടുത്തപ്പോള്‍ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ പണിയാണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് പതിനഞ്ചു പേരുടെ ലിസ്റ്റായി മാരും എന്ന് കരുതിയില്ല. അത്രയ്ക്ക് വാശിയേറിയ മത്സരം ആകും ഇത് എന്ന് കരുതിയില്ല. എല്ലാവര്ക്കും അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ .

  അപ്പോള്‍ നമ്മുടെ സമ്മാന പട്ടിക പൂര്‍ത്തിയായി.

 • Vivek