നിഘണ്ടുവിന്റെ പുതിയ പതിപ്പ്

http://mashithantu.com/dictionary/

കുറഞ്ഞ ബാന്‍ഡ് വിഡ്ത്തില്‍ എളുപ്പം തിരച്ചില്‍ നടത്താം.
പദപ്രശ്നത്തിന്റെ ലോഗിന്‍ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം.
(ശ്രദ്ധിക്കുക) ലോഗൌട്ട് ചെയ്‌താല്‍ നിഘണ്ടുവും, പദപ്രശ്നവും , ക്വിസും എല്ലാം ലോഗൌട്ട് ആകും.
അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ ലോഗൌട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക.

അപ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് കാര്യങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ എളുപ്പമായിരിക്കും. കണ്ടു നോക്കുക.