പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ appraise, subjunctive, മണികുഴല്‍, ആരുണ, ആസുതീബലന്‍


72344 Malayalam words
92526 English words
Hosted on DigitalOcean