മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ condescend, sachet, അമ്പലവിരുത്തി, അതിക്രമണീയ, അന്തിവിളക്ക്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean