പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ attenuation, gash, grill, അചലകീല, അല്പധീ


71936 Malayalam words
92492 English words
Hosted on DigitalOcean