മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ domiciled, golf-links, quicken, അകീഴുക, അംബുയന്ത്രം


75402 Malayalam words
94597 English words
Hosted on DigitalOcean