മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cosher, അര്‍ഗ്വധം, അര്‍ബുകര്‍, അകീര്‍ത്തനം, അശ്വമാരം


75404 Malayalam words
94597 English words
Hosted on DigitalOcean