മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ unambiguous, അവിശ്രാന്ത, പ്രസഹ്യ, മാനത്രയം, മുക്കാന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean