മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cordite, suit, അമ്പിളിയമ്മാമ, അഖ്യാതി, ബ്രഹ്മദണ്ഡം


75403 Malayalam words
94597 English words
Hosted on DigitalOcean