മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ proverbial, അനുപ്ത, ഒരുത്തന്‍, വികസനം, വേള


75398 Malayalam words
94597 English words
Hosted on DigitalOcean