മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അധിപതിപ്പൊരുത്തം, അന്തിലാവ്, ചികിത, ഢൗലം, വിഫലം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean