മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അമ്പൊലി, ഇന്ദ്രജിത്ത്, അവലക്ഷം, പ്രാതീപിക, കണ്ണായം


75404 Malayalam words
94597 English words
Hosted on DigitalOcean