മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അന്തര്‍മനസ്സ്, ഇത്രയ്ക്ക്, ചെണ്ട, വൃത്തപരിധി, വായവ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean