മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ gasman, low, ചുളുചുളുപ്പ്, മിശ്രരചനാരീതി, പണ്ണുക


75402 Malayalam words
94597 English words
Hosted on DigitalOcean