മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അചിന്ത്യന്‍, പഞ്ചമന്‍, പുളച്ചല്‍, ഝങ്ക്യതി, uplift


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean