മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അയോമലം, അധോദൃഷ്ടി, ആര്യഗൃഹ്യ, ബാലാഗ്രം, ചുടലച്ചാത്തന്‍


75390 Malayalam words
94597 English words
Hosted on DigitalOcean