മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഹര, അചരരാശി, അഭിരൂപന്‍, ആകല്യം, സാമ്പരായം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean