പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ capitulate, overdrink, palisade, അകര്‍ശന, ആഹുകന്‍


72270 Malayalam words
92525 English words
Hosted on DigitalOcean