മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ tangle, weird, അണയെ, ഇന്ദ്രിയജയം, ബഹുപുത്രിക


75403 Malayalam words
94597 English words
Hosted on DigitalOcean