മാര്‍ച്ച് 18 മുതല്‍ കുരുക്ഷേത്ര പദപ്രശ്നമത്സരം-4 ആരംഭിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ :-മത്സര നിയമങ്ങള്‍, KRKT4
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ploughshare, polite, അഴവ്, അതീന്ദ്രീയത്വം, ആറ്റുങ്ങല്‍


71813 Malayalam words
92479 English words