മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അപരകായം, ആംബികേയന്‍, ഇനാത്മജ, വണ്ടം, ആചാരി


75389 Malayalam words
94597 English words
Hosted on DigitalOcean