മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ hypothesize, samphire, പ്രത്യാനയനം, ചെറിചക്കി, ഉങ്ക്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean