മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ never, വിയക്കം, അവശ്യഘടകം, പഞ്ചഗോചരങ്ങള്‍, പൗരാണ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean