മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ barricade, മടവാ, അയോക്ഷം, അര്‍ദ്ധവാര്‍ഷിക, ആധര്‍ഷിത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean