മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ gyrate, personage, perspective, അര്‍ദ്ധധാരം, ചിരായുസ്സ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean