പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bomb, fluke, gravity, subsonic, upward


71955 Malayalam words
92489 English words
Hosted on DigitalOcean