പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dominator, rectifier, bluntness, ബാല്ഹി, ഇന്നിന്ന


71936 Malayalam words
92492 English words
Hosted on DigitalOcean