മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ goof, rubber, അമൃതസ്യ, ആമ്രകുടം, വ്യധ്യം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean