മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ contention, lofty, അന്നദ്വേഷം, ആസ്ഫോതം, മൃജ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean