മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ anode, അംഗിരന്‍, ബഹുവേതസം, മന്ദമന്ദം, പഴങ്കഞ്ഞി


75389 Malayalam words
94598 English words
Hosted on DigitalOcean