മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അര്‍ത്ഥൗകസ്, അവര്‍ത്തനം, ബാലപാശ്യ, വൈ, മാ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean