ഇപ്പോള്‍ മലയാള പരിഭാഷയും ലഭ്യം https://translate.google.com/
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ diarch, paramilitary, tut tut, vouch, ആയതലോചനം


72240 Malayalam words
92520 English words
Hosted on DigitalOcean