മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ transpire, ബുധമതം, മാനസപൂജ, ഉപകാരസ്മരണ, പ്രക്രിയ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean