മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cache, recycle, അര്‍ക്കവാരം, അത്യാശ, ഇറന്നുപോക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean