മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ curator, egregious, medieval, overlord, അതന്ദ്രില


72659 Malayalam words
92568 English words
Hosted on DigitalOcean