മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ alimony, prelate, ഇന്ത, വിഷ്ണുപദം, മുട്ടുകാരന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean