മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ capstan, അമരച്ചാര്‍ത്ത്, അജാക്ഷി, ചൂര്‍ത്തി, മൂത്തത്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean