മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ levigate, മാര്‍ജ്ജകന്‍, മുഹമ്മദ്നബി, പത്രമാനം, ക്രമപ്പലിശ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean