മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ emulate, അപ്പോത്തിക്കിരി, അറവേ, അനീലന്‍, ഭാത്ത്


75403 Malayalam words
94597 English words
Hosted on DigitalOcean