മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഭിധാരക, പ്രാതിഹന്ത്രം, ചാവുറ്റ, മലവാഴി, അര്‍ദ്ധമൗലി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean