മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ lotion, pronoun, proposal, rale, അതികൊട്


75388 Malayalam words
94598 English words
Hosted on DigitalOcean