പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ amorphous, dog star, recrudescence, അഭിധാമൂലധ്വനി, ആംഗ്ലന്‍


71936 Malayalam words
92492 English words
Hosted on DigitalOcean