മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അടിയറ, ബാലത്തരുണി, വിമാന, കച്ചീട്ട്, കോവ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean