മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.




പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ഗ്ഗ്യം, പ്രക്ഷേഡി, വേണ്ടില്ല, മുണ്ടി, അമാത്യന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean