മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ chock, അച്, അസ്തികന്‍, കര്‍വ്വു, സുവനന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean