പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ let out, അമൃതമൂലി, അമണ്ഡം, അഭിധേയ, ബാണജിത്ത്


72310 Malayalam words
92526 English words
Hosted on DigitalOcean