മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആടി, ചാരുവേശ, അസാംഗത്യം, അനുവര്‍ത്തിക്കുക, ഇക്ക്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean