മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ enrich, hockey, അത്താഴപ്പക്കീര്, അതിമുദിതം, അതിതൃഷ്ണ


63497 Malayalam words
93259 English words
Hosted on DigitalOcean