മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അസിഹത്യം, ആമുക്ത, ചച്ചരവ്, ഒരുകാലത്ത്, വാര്‍ഷിക


75404 Malayalam words
94597 English words
Hosted on DigitalOcean