മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ tress, all over with, അഗ്നിജന്മ, അകര്‍ത്തൃത്വം, ആഖ്യാനകി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean