മാര്‍ച്ച് 18 മുതല്‍ കുരുക്ഷേത്ര പദപ്രശ്നമത്സരം-4 ആരംഭിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ :-മത്സര നിയമങ്ങള്‍, KRKT4
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ crude, degustation, quean, thermo, അച്ചിരി


71813 Malayalam words
92480 English words