മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ buck up, irresponsive, അലഗര്‍ദ്ദന്‍, മാര്‍ദംഗന്‍, അണയുക


-36000 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean