മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ crape, oversell, അമറൊത്ത്, ആസ്രപന്‍, വൃന്ദാവിനി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean