മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ communizwe, mohair, pogrom, pole, powdery


75388 Malayalam words
94598 English words
Hosted on DigitalOcean