മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ thorax, അണ്ഡാകൃതി, അപ്രസവ, ആഘട്ടക, ആജീവിക


75388 Malayalam words
94598 English words
Hosted on DigitalOcean