മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ recapture, archaic, പ്രബോധചന്ദ്രോദയം, ചവല, ചൂള


75203 Malayalam words
94598 English words
Hosted on DigitalOcean