മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ referent, പ്രപൗണഡരീകം, പ്രതിനിവൃത്തന്‍, ചരണ്‍, വിരുന്തന


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean