മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ desperate, efface, അതിഗ്രാഹ്യ, പ്രേതനരന്‍, വിബുധന്‍


75403 Malayalam words
94597 English words
Hosted on DigitalOcean