മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ചൗക്ക്, മൃഗാധിരാജന്‍, അവ്യുത്പന്ന, അസ്തഗമനം, സമ്മോഹനം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean