മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ violate, wright, അംഗാരവൃക്ഷം, അഭികാബ്ജന്‍, വെണ്‍മഴു


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean