മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ derm, അതിപരോക്ഷ, വിരൂപ, അവനമനം, പൂജ്യത്വം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean