മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ whence, മഗണം, അച്യുതപുത്രന്‍, മഹാ, അടിമ്പക്ഷി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean