മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ physique, shift, sour grapes, ആയിനി, ബ്രഹ്മമയം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean