പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ loyalist, apron, പ്രണവാത്മകന്‍, മൃഗാദനി, മൃഗാദനന്‍


71972 Malayalam words
92488 English words
Hosted on DigitalOcean