മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cloister, അനുചിന്തനം, പങ്കായം, കദര്‍ത്ഥന, വക്ത്രതുണ്ഡന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean