മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ festive, overdrink, അസൃഷ്ട, ഭക്തിച്ഛേദം, വീര്യ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean