മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അയോമുഖി, അനുവാകം, ആള്‍ക്കാട്ടി, ആവുര്‍മ്മജം, ചഞ്ചലമിഴി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean