മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ pepsin, prerogative, മഞ്ചോപരി, അകൃഷ്ണത, ഇന്ദ്രശത്രു


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean