മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഗ്നിമിത്രന്‍, അഹസ്ത്യ, അടിസ്ഥാനഘടകം, അജ്ഞാനം, പടലത്തം


75390 Malayalam words
94597 English words
Hosted on DigitalOcean