മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ indurate, thud, ആനുലോമിക, മുതുക്കി, പൃച്ഛകന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean