മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ locker, variable, ഇലക്ട്രിസിറ്റി, ചുരുക്കം, അചേതനാവസ്ഥ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean