മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ broil, coronary, crunch, inimitable, ആയതലോചനം


75409 Malayalam words
-65000 English words
Hosted on DigitalOcean