മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ parent, violin, അതിരുദ്രം, പ്രീഡനം, ചൂടി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean