മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ spring, അര്‍ദ്ധമണ്ഡപം, അസ്ത, പ്രതിമര്‍ശം, ഭാരന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean