മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ jinn, phrase, polytheism, മകരതോരണം, അഴിന്തി


75390 Malayalam words
94597 English words
Hosted on DigitalOcean