മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ motto, phonogram, weld, അണിമര്‍മ്മം, അള്ളൂരി


72606 Malayalam words
92562 English words
Hosted on DigitalOcean