മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ adhere, മിഥ്യാസാക്ഷി, അഞ്ഞൂറ്, പരിണാഹം, തോയാലയം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean