മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ siege, ആതപനന്‍, പീടികക്കച്ചവടം, photo illustration, മോനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean