മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ xenon, മണിപ്പീഠം, അരനാടന്‍, ചുട്ടി, പാലങ്കം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean