മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഹംവാദി, പ്രതിമര്‍ശം, അരമണി, ആകാശവാണി, ഉറുത്തുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean