മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ slattern, uncharted, അയ്ബ്, അന്തര്‍ന്നിഹിത, മുസ്തം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean