പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ tribunal, അമ്പറാ, പ്രവിഷ, പ്രതാപസം, വിഷദം


71972 Malayalam words
92488 English words
Hosted on DigitalOcean