മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അയമോദ്യം, ഫലിതാര്‍ത്ഥം, ചവര്, വിളങ്ങല്‍, മാഹാഭാഗ്യം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean