മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആവേജനം, ചാരായക്കട, ചെമ്പ, മനഃപ്രയാസം, അഭിക്രമണം


72515 Malayalam words
92543 English words
Hosted on DigitalOcean