മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ abbreviate, അരീണ, അനവേക്ഷക, ഇങ്ങേര്, പ്രണയനം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean