പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cruise, cuss, thanks, പ്രാഘൂണികന്‍, വര്‍ജ്ജനം


71960 Malayalam words
92487 English words
Hosted on DigitalOcean