മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ appal, trounce, christian science, വിരക്തി, അങ്ങേത്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean