മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ loopy, കരനിപീഡനം, ഭിന്ദു, ബീജവാപനം, വീതനങ്ങള്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean