പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ calcify, expostulate, morgue, peripheral, profoun


72344 Malayalam words
92527 English words
Hosted on DigitalOcean