മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ maundy thursday, ആപ്താവ്, ഋഷു, ഓലം, മുഖചീരി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean