മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ chore, submerge, വിസിനി, മുഖബന്ധം, മുളങ്കമ്പ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean