മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ presumption, along shore, അഡ്ഡിയല്‍, വാഹ്യം, മൊങ്കാന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean