മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഥല്യ, ബഹിഷ്ക, ചിത്തവൈകല്യം, ജംബം, കോയിവിള


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean