മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഭ്യേത്യ, ചീര്‍ണ്ണ, അസ്ഥിധന്വാവ്, ഉള്‍ത്തള്ളല്‍, പരാതി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean