മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ entail, അനന്തരവക്കിടാത്തന്‍, മൂര്‍ഖന്‍, ആദ്യോതം, പിരന്നുക


63497 Malayalam words
93259 English words
Hosted on DigitalOcean