മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ acceleration, അഞ്ജീരകം, അവഗാനം, ആയിരന്നാവന്‍, മോഘ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean