മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അവാചീന, അക്ഷാവലി, മഹാപഥം, അവികല, അത്യാപത്ത്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean