മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അരം, ഇലവടി, വ്യഞ്ജന, പാട്ടന്‍, പാദവിന്യാസം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean