മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.




പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ repay, അകടവികടം, അസത്കൃത, കബളം, തേകി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean