മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഗ്നിദ, ആതുരശുശ്രൂഷ, ഇകടം, പ്രതിശാന്തി, ചുഴിക്കാറ്റ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean