മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bestride, scowl, sounder, traverse, അര്‍ദ്ധസ്വരങ്ങള്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean