പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ exemplary, natter, New Testament, nominate, ഭദന്തന്‍


72270 Malayalam words
92525 English words
Hosted on DigitalOcean