മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bottlefed, അഭ്രി, ആര്, ബഹുഗന്ധ, വ്യൂതി


75398 Malayalam words
94597 English words
Hosted on DigitalOcean