മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ aline, അചലാനാഥന്‍, പ്രപഞ്ച, പ്രതിഹത, പൊതുപിരിക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean