മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ jag, overall, tap, അസ്തിഭാരം, അംശുഭര്‍ത്താ


75372 Malayalam words
94597 English words
Hosted on DigitalOcean