മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ anima, extinct, restaurant, strengthen, വാത്


75398 Malayalam words
94597 English words
Hosted on DigitalOcean