മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ interviewee, വണ്ഡാലം, വീണ്‍വാക്ക്, മുള്‍മുടി, അമ്മട്ട്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean