മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ pallid, അതിസാമ്യ, ഫിരംഗി, ഭഗാധാനം, വേട്ട


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean