മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cardiograph, retail, അദ്ധ്വര, ആശുക്രിയ, മര്‍മ്മാവരണം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean