മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ oak, politbureau, അക്ഷസൂത്ര, ആയതചതുരശ്രം, പ്രക്രമിതവ്യ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean