മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.




പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അക്ലാവ്, ഭുജംബു, ചിതാഭസ്മം, വക്രബുദ്ധി, മുമ്പോട്ട്


75230 Malayalam words
94597 English words
Hosted on DigitalOcean