മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bereave, disincline, sarcophagus, അമര്‍, ആയപ്പാടം


75202 Malayalam words
94598 English words
Hosted on DigitalOcean