പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ afterbirth, antiquary, employ, gauntlet, അധരവസ്തി


71972 Malayalam words
92488 English words
Hosted on DigitalOcean