മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dick, ഓജിഷ്ഠ, വിസം, ഉല്പരിവര്‍ത്തനം, രാക്ഷസം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean