മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ hatchet, ഇറുക്കുക, ചരുസ്ഥാലി, വിയമം, മുത്താച്ചി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean