മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ piece meal, pluto, primate, shutter, ആപ്താവ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean