മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ arena, orderly, swallow, കൈപ്പിഴ, സ്വാര്‍ത്ഥതല്‍പരത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean