മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അക്കരംകൊല്ലി, ഇടചെയ്ക, ഇളയരശ്, ഇന്ത്യ, അസ്മാദൃശ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean