മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ alignment, canticle, ആമിഷി, പ്രസിഡന്റ്, ബസല


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean