മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ percept, മംഗലാചാരം, അംഗര്‍ക്കാ, അടങ്ങാത്ത, ഇരക്കുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean