മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ settee, storge, അചലത്വിട്ട്, മഞ്ചു, മാന്‍കൂട്ടം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean