മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ asteroid, cliff, hundred, offbeat, അവണം


63497 Malayalam words
93259 English words
Hosted on DigitalOcean