മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ well-spring, അജ്ഞാതകര്‍ത്തുക, ആണ്ടോന്‍, അരാദ്ധി, ആറ്റുവഞ്ചി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean