മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ keep track of, അഗ്രകരം, അക്ഷേത്രവിത്ത്, ചിമ, യാമിനി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean