മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ lucent, അസ്പൃഹ, അനുവസിത, ബ്രഹ്മവിന്ദു, അണലി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean