മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ King of Kings, put on dog, അജഗജാന്തരം, ഇച്ഛാവസു, വിഭംഗം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean