മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ stroke, അപരക്ത, വഴുത്, ആഴം, പ്രമിതം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean