മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dotage, ഭൂയം, ഓപ്പക്കല്ല്, വായ്പ്, വെട്ടുക്കിളി


75404 Malayalam words
94597 English words
Hosted on DigitalOcean