മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ contrite, sprinkle, undecided, മേലോര്‍, ഉദ്യോത


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean