മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ statuesque, tibia, ആകണ, ഞെരുക്കുക, അത്യുന്നത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean