മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ incentive, pacification, പ്രവക്തവ്യ, ഭാലദര്‍ശന്‍, വിധിക്കുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean