മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ foreword, യോഷില്‍പ്രിയ, വാമ്യം, മലഭുക്ക്, രമം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean