മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ patent, അക്കപ്പൂ, പ്രഭാസന്‍, അദ്ധ്യാരോപണം, അഭിപ്ലുതം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean