മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അരുമ്പ്, പ്രഫുല്ത്തം, ഉപക്രമം, കിത, ശാസകന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean