മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cine, plan, abundance, bull in a china shop, ആയ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean