മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആമശൂലം, വ്യവായം, വ്യവഹര്‍ത്താവ്, അസിദ്ധ, അജനന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean