മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ kernel, screed, ബ്രഹ്മന്‍, ഛേദ്യം, അധികര്‍ദ്ധി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean