മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bespatter, ഇറ്റ്, ഒമച്ചില്‍, വ്യവച്ഛേദം, അസ്ഥാനസ്ഥിതം


75398 Malayalam words
94597 English words
Hosted on DigitalOcean