മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ceium, misname, അഹീനന്‍, ആര്‍ച്ചികം, വിശ്വാസയോഗ്യം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean