മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cahp, ചാന്ദ്രമസി, ഉഗ്ര, കാവേരന്‍, തപ്പുകുപ്പി


75403 Malayalam words
94597 English words
Hosted on DigitalOcean