മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

subplot Edit
    ഉപജതിവൃത്ത


subplot Edit
Noun
    a side story in a movie, novel, etc. that is less important than the main story


Entries from Olam Open Database

Subplot(noun)::
    ഉപഇതിവൃത്തം,
    ഉപകഥ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ chord, uppish, മരപ്പ്, മന്ഥരം, കപിലവസ്തു


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean