മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

abeyance Edit
    നിര്‍വ്വഹിക്കാത്ത നില, തല്ക്കാലം നിറുത്തിവയ്ക്കല്‍


abeyance Edit
Noun
    temporary cessation or suspension


Entries from Olam Open Database

Abeyance(noun)::
    താല്‌ക്കാലികമായ അനിശ്ചിതനില,
    സംശയസ്ഥിതി,
    ചാഞ്ചല്യം,
    നിര്‍വ്വഹിക്കാത്ത നില,
    തല്‍ക്കാലം നിറുത്തിവയ്‌ക്കല്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ nascent, യൗഥിക, വര്‍ത്തമാനകാലം, അശ്ലീലം, പുക്ക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean