മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

embody Edit
    മൂര്‍ത്തമാക്കുക, ഏകശരീരമാക്കിത്തീര്‍ക്കുക


embody Edit
Verb
    represent in bodily form
eg: He embodies all that is evil wrong with the system


embody Edit
Verb
    represent, as of a character on stage


embody Edit
Verb
    represent or express something abstract in tangible form
eg: This painting embodies the feelings of the Romantic period


Entries from Olam Open Database

Embody()::
    പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുക,
    മൂര്‍ത്തമായവതരിപ്പിക്കുക,
Embody(verb)::
    മൂര്‍ത്തമാക്കുക,
    ആശയത്തിനു മൂര്‍ത്തരൂപം നല്‍കുക,
    തത്ത്വങ്ങളെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലൂടെ സാക്ഷാല്‍ക്കരിക്കുക,
    ഏകശരീരമാക്കിത്തീര്‍ക്കുക,
    ഉള്‍ക്കൊള്ളുക,
    മൂര്‍ത്തീകരിക്കുക,
    സശരീരമാക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അയുധന്‍, അവിപാലന്‍, പ്രൈയം, ഒത്തായം, മരു


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean