മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

integrate Edit
    സംയോജിപ്പിക്കുക, സമന്വയിപ്പിക്കുക
    Make into a whole or make part of, a whole


integrate Edit
Verb
    make into a whole or make part of a whole


integrate Edit
Verb
    open (a place) to members of all races and ethnic groups


integrate Edit
Verb
    become one; become integrated
eg: The students at this school integrate immediately, despite their different backgrounds


integrate Edit
Verb
    calculate the integral of; calculate by integration


integrate
    ഏകീകരിക്കുക


Entries from Olam Open Database

Integrate(noun)::
    ഉദ്‌ഗ്രഥനം,
Integrate(verb)::
    പൂര്‍ണ്ണമാക്കുക,
    സംയോജിപ്പിക്കുക,
    സമന്വയിക്കുക,
    സമന്വയിക്കല്‍,
    സമന്വയിപ്പിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fallible, gestation, wait, ബാലിനി, മഠിക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean