മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

extirpate Edit
verb
    പൂര്‍ണ്ണമായും നശിപ്പിക്കുക
    destroy completely, as if down to the roots


extirpate Edit
verb
    വേരോടെ പിഴുതുകളയുക
    pull up by or as if by the roots


extirpate Edit
verb
    അവയവം മുറിച്ചുമാറ്റുക
    surgically remove (an organ)


Entries from Olam Open Database

Extirpate(verb)::
    വേരോടെ പിഴുതുകളയുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അതിജാഗരം, അല്ലയാല്, പ്രത്യക്ശ്രേണി, ഓരോ, അല്പേതര


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean