മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

meretricious Edit
adjective
    വേശ്യോചിതമായ, കൃത്രിമപ്പകിട്ടുള്ള


meretricious Edit
adjective
    പുറംമോടിമാത്രമുള്ള
    tastelessly showy
eg: a meretricious yet stylish book


meretricious Edit
Adjective
    based on pretense; deceptively pleasing
eg: meretricious praise


meretricious Edit
Adjective
    like or relating to a prostitute
eg: meretricious relationships


Entries from Olam Open Database

Meretricious(adjective)::
    വേശ്യോചിതമായ,
    കൃത്രിമപ്പകിട്ടുള്ള,
    പുറംമോടിമാത്രമുള്ള,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അംസഭാരം, ആധിവേദനികം, ഇപ്പുരാല്‍, വര്‍ഷാമദം, വാല്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean