മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

aquarium Edit
    ജലജന്തു സംഗ്രഹാലയം


aquarium Edit
Noun
    a tank or pool or bowl filled with water for keeping live fish and underwater animals


Entries from Olam Open Database

Aquarium(noun)::
    ജലജന്തു സംഗ്രഹാലയം,
    കൃത്രിമ തടാകം,
    ഗ്ലാസ്സ് നിര്‍മ്മിതമായ കൂട്,
    കൃത്രിമപ്പൊയ്ക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അത്യുക്ത, ഗ്രന്ഥസമുച്ചയം, തികില്‍, cumulative, war god


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean