മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

principle Edit
    മൗലിക കാരണം, ആദ്യകാരണം


principle Edit
    മൂലതത്ത്വം, പെരുമാറ്റ സംഹിത
    A basic truth or law or assumption, A, rule or standard especially of good behaviour


principle Edit
Noun
    a basic generalization that is accepted as true and that can be used as a basis for reasoning or conduct
eg: their principles of composition characterized all their works


principle Edit
Noun
    a rule or standard especially of good behavior
eg: a man of principle


principle Edit
Noun
    a rule or standard especially of good behavior
eg: he will not violate his principles


principle Edit
Noun
    a basic truth or law or assumption
eg: the principles of democracy


principle Edit
Noun
    a rule or law concerning a natural phenomenon or the function of a complex system
eg: the principle of the conservation of mass


principle Edit
Noun
    a rule or law concerning a natural phenomenon or the function of a complex system
eg: the principle of jet propulsion


principle Edit
Noun
    rule of personal conduct


principle Edit
Noun
    (law) an explanation of the fundamental reasons (especially an explanation of the working of some device in terms of laws of nature)
eg: the principles of internal-combustion engines


Principle
    സാരം


Entries from Olam Open Database

Principle()::
    നിയമം,
    സാരം,
    ആദിബീജം,
Principle(noun)::
    മൗലിക കാരണം,
    തത്ത്വം,
    ആദ്യകാരണം,
    മൂലസൂത്രം,
    വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റസംഹിത,
    പ്രധാന പ്രമാണം,
    പദ്ധതി,
    യന്ത്രനിര്‍മ്മാണത്തിനോ യന്ത്ര പ്രവര്‍ത്തനത്തിനോ അടിസ്ഥാനമായ പ്രകൃതിനിയമം,
    അടിസ്ഥാനതത്ത്വം,
    പ്രമാണം,
    സിദ്ധാന്തം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ inaugurate, അജ്ഞാതചര്യ, computer literate, മൂത്തവേളി, ഉദമേഘം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean