മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

garrulity Edit
    വായാടിത്തം
    The quality of being wordy and talkative


garrulity Edit
Noun
    the quality of being wordy and talkative


Entries from Olam Open Database

Garrulity(noun)::
    അതിഭാഷണം,
    വായാടിത്തരം,
    വാചാലത,
    വായാടിത്തം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ manage, പ്രോന്നത, ബാലത്താന്‍, വിമലം, പവനവാഹനന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean