മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

grice Edit
    പന്നി, പന്നിക്കുട്ടി


Entries from Olam Open Database

Grice(noun)::
    ചെറുപന്നി,
    പന്നിക്കുട്ടി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fat head, അഗ്നിഷ്ഠിക, അറിഞ്ഞില്‍, ഫലാശനം, മുക്കി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean