മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

legitimate Edit
adjective
    നിയമപ്രകാരമുളള, നിയമാനുസൃതമായ
    in accordance with recognized or accepted standards or principles
eg: legitimate advertising practices


legitimate Edit
adjective
    വിഹിതമായ, ധര്‍മ്മപത്‌നിയില്‍ പിറന്ന
    of marriages and offspring; recognized as lawful


legitimate Edit
adjective
    യുക്തിയുക്തമായ
    based on known statements or events or conditions


legitimate Edit
adjective
    ന്യായപ്രകാരമുള്ള
    in accordance with recognized or accepted standards or principles
eg: legitimate advertising practices


legitimate Edit
adjective
    നിയമപ്രകാരം അംഗീകാരമുള്ള
    authorized, sanctioned by, or in accordance with law
eg: a legitimate government


legitimate Edit
verb
    ന്യായാനുസൃതമായി ചെയ്യുക, മുറ പോലെ ചെയ്യുക
    make legal


legitimate Edit
verb
    നിയമപ്രകാരമുള്ളതാക്കുക
    show or affirm to be just and legitimate


legitimate Edit
Verb
    make (an illegitimate child) legitimate; declare the legitimacy of (someone)


Entries from Olam Open Database

Legitimate(adjective)::
    നിയമപ്രകാരമുള്ള,
    നിയമാനുസൃതമായ വിവാഹത്തില്‍നിന്നുണ്ടായ,
    നിയമസാധുത്വമുള്ള,
    യുക്തിയുക്തമായ,
    നിയമാനുസാരമായ,
    ന്യായപ്രകാരമുള്ള,
    ധര്‍മ്മപത്‌നിയില്‍ പിറന്ന,
    ഉചിതമായ,
    വിഹിതമായ,
    നിയമാനുസൃതമായ,
Legitimate(noun)::
    മുറ,
    ന്യായാനുസൃതമായ,
    വിവാഹംമൂലം ജനിച്ച,
    നീതിപൂര്‍വ്വകമായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആതിശയ്യം, ഉറുത്തുക, പോടം, പ്രസ്താവം, ജ്യോത്സ്യന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean