മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

radix Edit
    മൂലപദം, ധാതുപ്രകൃതി


radix Edit
Noun
    (numeration system) the positive integer that is equivalent to one in the next higher counting place
eg: 10 is the radix of the decimal system


Entries from Olam Open Database

Radix()::
    റേഡിക്‌സ്‌,
    ഗണനമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഖ്യയോ പ്രതീകമോ,
Radix(noun)::
    ധാതു പ്രകൃതി,
    സംഖ്യാപ്രമാണം,
    മൂലപദം,
    മൂലസംഖ്യ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ calory, tendril, അച്ചടിയോല, അഭിലീന, മറല്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean