മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

chock Edit
    ചക്രങ്ങളും മറ്റും ഉരുളുന്നത് തടയുവാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന കട്ടത്തടി


chock Edit
Noun
    a block of wood used to prevent the sliding or rolling of a heavy object


chock Edit
Verb
    secure with chocks


chock Edit
Verb
    support on chocks
eg: chock the boat


chock Edit
Adverb
    as completely as possible
eg: it was chock-a-block full


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഭേത്താ, ചുരം, ചൊരകുത്ത്, ആകാശജനനി, പൂവമ്പന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean