മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

wake Edit
    ഉണരുക, ഉറക്കമിളയ്ക്കുക


wake Edit
    പായുന്ന കപ്പലിനു പിന്നില്‍ കാണപ്പെടുന്ന കപ്പല്‍, ചാല്


wake Edit
Verb
    be awake, be alert, be there


wake Edit
Verb
    stop sleeping
eg: She woke up to the sound of the alarm clock


wake Edit
Verb
    arouse or excite feelings and passions
eg: Wake old feelings of hatred


wake Edit
Verb
    make aware of
eg: His words woke us to terrible facts of the situation


wake Edit
Verb
    cause to become awake or conscious
eg: Please wake me at 6 AM.


wake Edit
Noun
    the consequences of an event (especially a catastrophic event)
eg: in the wake of the accident no one knew how many had been injured


wake Edit
Noun
    the wave that spreads behind a boat as it moves forward
eg: the motorboat's wake capsized the canoe


wake Edit
Noun
    a vigil held over a corpse the night before burial
eg: there's no weeping at an Irish wake


Wake Edit
Noun
    an island in the western Pacific between Guam and Hawaii


Entries from Olam Open Database

Wake(noun)::
    ഓടുന്ന കപ്പലിനു പിന്നില്‍ കാണുന്ന ചാല്‍,
    ജലരേഖ,
    ഉന്മേഷം ജനിക്കുക,
    ഉറക്കമിളയ്ക്കുകകപ്പല്‍ച്ചാല്,
    വിമാനച്ചാല്,
Wake(verb)::
    ഉണര്‍ത്തുക,
    ഉറക്കമുണരുക,
    ഉണര്‍ന്നിരിക്കുക,
    ഉണരുക,
    ഉറക്കമിളയ്‌ക്കുക,
    പിന്‍ധൂമം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ adventitious, hereinafter, invitation, serge, tell


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean