മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

fathom Edit
    ആറടി ആഴം, ഒരാള്‍ താഴ്ച


fathom Edit
Verb
    come to understand


fathom Edit
Verb
    measure the depth of (a body of water) with a sounding line


fathom Edit
Noun
    a linear unit of measurement (equal to 6 feet) for water depth


fathom Edit
Noun
    (mining) a unit of volume (equal to 6 cubic feet) used in measuring bodies of ore


Entries from Olam Open Database

Fathom()::
    ആറടി ആഴം,
    ആഴമളക്കുന്ന തോത്,
    ഒരു മാറ്,
    ഒരാള്‍ താഴ്ച,
    ആള്‍ വെള്ളം,
    ബുദ്ധികൂര്‍മ്മത,
Fathom(noun)::
    ആഴം,
    ആഴമളക്കുന്ന തോത്‌,
    ആറ്‌ അടിക്കു തുല്യം,
    ഒരാള്‍ താഴ്‌ച,
Fathom(verb)::
    ആഴം അളക്കുക,
    ഉള്ളറിയുക,
    ആഴമളക്കുക,
    ഗ്രഹിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ androgynous, pathology, ഇരിഷി, വീണത്തനം, അപ്രാപ്തന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean