മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

physical Edit
    ശാരീരികമായ, ഭൗതികമായ
    Involving the body as distinguished from, the mind or spirit, Characterized by energetic bodily activity


physical Edit
Adjective
    involving the body as distinguished from the mind or spirit
eg: physical exercise


physical Edit
Adjective
    involving the body as distinguished from the mind or spirit
eg: physical suffering


physical Edit
Adjective
    involving the body as distinguished from the mind or spirit
eg: was sloppy about everything but her physical appearance


physical Edit
Adjective
    relating to the sciences dealing with matter and energy; especially physics
eg: physical sciences


physical Edit
Adjective
    relating to the sciences dealing with matter and energy; especially physics
eg: physical laws


physical Edit
Adjective
    having substance or material existence; perceptible to the senses
eg: a physical manifestation


physical Edit
Adjective
    according with material things or natural laws (other than those peculiar to living matter)
eg: a reflex response to physical stimuli


physical Edit
Adjective
    characterized by energetic bodily activity
eg: a very physical dance performance


physical Edit
Adjective
    impelled by physical force especially against resistance
eg: a real cop would get physical


physical Edit
Adjective
    concerned with material things
eg: physical properties


physical Edit
Adjective
    concerned with material things
eg: the physical characteristics of the earth


physical Edit
Adjective
    concerned with material things
eg: the physical size of a computer


physical
    കായിക


Entries from Olam Open Database

Physical(adjective)::
    പ്രകൃതിധര്‍മ്മപ്രകാരമുള്ള,
    നൈസര്‍ഗികമായ,
    ഭൗതികമായ,
    ജഡമായ,
    മൂര്‍ത്തമായ,
    ശരീരപ്രകൃതിയെ സംബന്ധിച്ച,
    ശാരീരികമായ,
    ഇന്ദ്രിയഗോചരമായ,
    പദാര്‍ത്ഥവിജ്ഞാനപരമായ,
    പ്രകൃതിശാസ്ത്രവിഷയകമായ,
    സ്ഥൂലമായ,
    കായികമായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ miscalculate, mocking bird, അരക്കാല്‍, ആദിപുരാന്‍, വെവ്വേറെ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean