മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

torrent Edit
    കുത്തിയൊഴുക്ക്, വെള്ളച്ചാട്ടം


torrent Edit
Noun
    a heavy rain


torrent Edit
Noun
    a violently fast stream of water (or other liquid)
eg: the houses were swept away in the torrent


torrent Edit
Noun
    an overwhelming number or amount
eg: a torrent of abuse


Entries from Olam Open Database

Torrent(noun)::
    ശക്തപ്രവാഹം,
    മലവെള്ളപ്രവാഹം,
    ശകാരവര്‍ഷം,
    കുത്തിയൊഴുക്ക്,
    നദീപ്രവാഹം,
    മലവെള്ളം,
    കുത്തിയൊഴുക്ക്‌,
    വെള്ളച്ചാട്ടം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ drown, apiculture, അമോഘവിക്രമന്‍, ആസ്ഫാലിത, ചംക്രമണം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean