മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

proxy Edit
    ആള്‍പ്പേര്‍, പകരക്കാരന്‍


proxy Edit
Noun
    a person authorized to act for another


proxy Edit
Noun
    a power of attorney document given by shareholders of a corporation authorizing a specific vote on their behalf at a corporate meeting


Entries from Olam Open Database

Proxy()::
    വക്കീല്‍,
    മുക്ത്യാര്‍കാരന്‍,
Proxy(noun)::
    പ്രതിനിധി,
    ആള്‍പ്പേര്‍,
    പ്രതിപുരുഷന്‍,
    വോട്ടുചെയ്യാനുള്ള അവകാശം,
    പകരക്കാരന്‍,
    മുക്ത്യാര്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അറുനാട്, അലാവു, ചക്കാത്ത്, ചീറ്റല്‍, ഡാമരന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean