മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

boisterous Edit
    കോലാഹലത്തോടുകൂടിയ പ്രക്ഷുബ്ധാവസ്ഥയിലുള്ള


boisterous Edit
Adjective
    noisy and lacking in restraint or discipline
eg: a boisterous crowd


boisterous Edit
Adjective
    full of rough and exuberant animal spirits
eg: boisterous practical jokes


boisterous Edit
Adjective
    violently agitated and turbulent
eg: boisterous winds and waves


Entries from Olam Open Database

Boisterous(adjective)::
    കോലാഹലത്തോടു കൂടിയ പ്രക്ഷുബ്‌ധവസ്ഥയിലുള്ള പ്രചണ്‌ഡമായ,
    ബഹളപൂര്‍ണ്ണമായ,
    കോപമുളള,
    ശബ്‌ദമുഖരിതമായ,
    പ്രക്ഷുബ്‌ധാവസ്ഥയിലുള്ള,
    കോപമുള്ള,
    ഗര്‍ജ്ജിക്കുന്ന,
    ഉത്സാഹമുള്ള,
    ബഹളമുണ്ടാക്കുന്ന,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആയാന്‍, പ്രാമാണിക, ഉള്ളൂക്ക്, പ്രവാചകം, പാനന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean