മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

aline Edit
    പന്തിപന്തിയായി നിറുത്തുക, അണിനിരത്തുക


aline Edit
Verb
    place in a line or arrange so as to be parallel or straight


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bust up, id, അധിഷ്ഠാതാ, ഒരുക്കല്‍, വാനവില്ല്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean