മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

stalemate Edit
    സ്തംഭനം, സ്തംഭനാവസ്ഥ


stalemate Edit
Noun
    a situation in which no progress can be made or no advancement is possible


stalemate Edit
Noun
    drawing position in chess: any of a player's possible moves would place his king in check


stalemate Edit
Verb
    subject to a stalemate


Entries from Olam Open Database

Stalemate(noun)::
    ചതുരംഗത്തില്‍ കളി സമനിലയിലാകുന്ന അവസ്ഥ,
    പ്രതിസന്ധി,
    സ്‌തംഭനാവസ്ഥ,
    സ്‌തംഭനം,
    മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും പോകാനാവാത്ത സ്ഥിതിവിശേഷം,
Stalemate(verb)::
    ചതുരംഗത്തിലെ രാജാവിനെ കെട്ടുക,
    സ്‌തംഭിപ്പിക്കുക,
    സ്‌തംഭനാവസ്ഥയിലെത്തുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ guilder, insurance, അലോകനീയ, ചാതുരം, യാഗം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean