മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

excrete Edit
verb
    വിസര്‍ജ്ജിക്കുക
    Eliminate from the body


excrete
    തൂറുക, സൃഷ്ടിക്കുക


Entries from Olam Open Database

Excrete(verb)::
    വിസര്‍ജ്ജിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അര്‍ദ്ധയാമപൂജ, അസംരംഭം, പ്രാണഭൃത്ത്, ഭഗ്നപ്രതിജ്ഞ, ബലമാഥി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean