മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

stale Edit
    പഴകിപ്പോയ


stale Edit
Adjective
    lacking freshness, palatability, or showing deterioration from age
eg: stale bread


stale Edit
Adjective
    lacking freshness, palatability, or showing deterioration from age
eg: the beer was stale


stale Edit
Adjective
    lacking originality or spontaneity; no longer new
eg: stale news


stale Edit
Verb
    urinate, of cattle and horses


Entries from Olam Open Database

Stale()::
    വിരസമായ,
Stale(adjective)::
    പഴക്കം തട്ടിയ,
    ജീര്‍ണ്ണിച്ച,
    പുതുമയില്ലാത്ത,
    പഴകിപ്പോയ,
    രസം പോയ,
    പുതുമ നഷ്‌ടപ്പെട്ട,
    വളിച്ച,
    യൗവനം കഴിഞ്ഞ,
Stale(noun)::
    കുതിരമൂത്രം,
Stale(verb)::
    രുചികെടുത്തുക,
    വളിക്കുക,
    ഉപയോഗമില്ലാതെയാക്കുക,
    ശോഭ കളയുക,
    പഴഞ്ചനാവുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ gum, അംഗുലിയം, ഇടല, ചോഷണം, ഒന്ന്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean