മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

sadism Edit
    ക്രൂരത പ്രധാന സവിശേഷതയായ ലൈംഗികവൈകൃതം


sadism Edit
Noun
    sexual pleasure obtained by inflicting harm (physical or psychological) on others


Entries from Olam Open Database

Sadism()::
    ക്രൂരത പ്രധാന സവിശേഷതയായ ലൈംഗികവൈകൃതം,
    ക്രൂരതയില്‍ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന വാസനാവൈകൃതം,
Sadism(noun)::
    ക്രൂരത ദര്‍ശിക്കുന്നതില്‍ നിന്നുള്ള സുഖം,
    ക്രൂരത മുഖ്യസവിശേഷതയായ ലൈംഗിക വൈകൃതം,
    മറ്റുള്ളവരെ മനപൂര്‍വ്വം വേദനിപ്പിക്കല്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ conference, neon, ഞാത്തുക, മാര്‍ഗ്ഗഭ്രംശം, കുതികാല്‍വെട്ടുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean