മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

sensitize Edit
verb
    ശീഘ്രവികാരം വരുത്തുക, ഛായാപടക്കടലാസുണ്ടാക്കുക


sensitize Edit
verb
    സംവേദനക്ഷമമാക്കുക
    make sensitive or aware
eg: He was not sensitized to her emotional needs


sensitize Edit
Verb
    cause to sense; make sensitive
eg: She sensitized me with respect to gender differences in this traditional male-dominated society


sensitize Edit
Verb
    make sensitive to a drug or allergen
eg: Long-term exposure to this medicine may sensitize you to the allergen


sensitize Edit
verb
    ഛായാപടക്കടലാസുണ്ടാക്കുക
    make (a material) sensitive to light, often of a particular colour, by coating it with a photographic emulsion
eg: sensitize the photographic film


Entries from Olam Open Database

Sensitize(verb)::
    സംവേദനക്ഷമമാക്കുക,
    ശീഘ്രവികാരം വരുത്തുക,
    ഛായാപടക്കടലാസുണ്ടാക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ crucial, flair, or, അപര്‍വ്വ, അദാക്ഷിണ്യ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean