മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

podium Edit
    അരച്ചുമര്, ആള്‍മറ


podium Edit
Noun
    a platform raised above the surrounding level to give prominence to the person on it


Entries from Olam Open Database

Podium()::
    അരച്ചുമര്‌,
Podium(noun)::
    പ്രസംഗപീഠം,
    ആള്‍മറ,
    ഭിത്തി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ senior, അഖണ്ഡ്യ, അന്വാരോഹണം, അന്നതൃഷ്ണ, ചുളി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean