മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

easterly Edit
    കിഴക്കന്‍ , കിഴക്കു നിന്നു വരുന്ന
    Lying in or toward the east, from, the east( used especially of winds)


easterly Edit
Adjective
    lying in or toward the east


easterly Edit
Adjective
    from the east; used especially of winds
eg: the winds are easterly


easterly Edit
Noun
    a wind from the east


easterly Edit
Adverb
    from the east
eg: the winds blew easterly all night


Entries from Olam Open Database

Easterly(adjective)::
    കിഴക്കോട്ട്‌ പോകുന്ന,
    കിഴക്കുള്ള,
    കിഴക്കുനിന്നും വരുന്ന,
    കിഴക്കോട്ടു പോകുന്ന,
Easterly(noun)::
    കിഴക്കന്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ego, അണുങ്ങ്, ചെറുകുടല്‍, ഉപഹിതന്‍, പരിശ്രമിക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean