മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

abhor Edit
    വൈറുപ്പോടെ കാണുക, ജുഗുപ്സ തോന്നുക, അറപ്പ് തോന്നുക
    Find offensive to the mind


abhor Edit
Verb
    find repugnant
eg: She abhors cats


Entries from Olam Open Database

Abhor(verb)::
    വെറുക്കുക,
    അറപ്പ് തോന്നുക,
    കഠിനമായി വെറുക്കുക,
    ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുക,
    വെറുപ്പോടെ കാണുക,
    ജുഗുപ്‌സ തോന്നുക,
    അറപ്പ്‌ തോന്നുക,
    വെറുപ്പോടെ വീക്ഷിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അട്ടീല്പ്പേറ്, ഇന്ദുപുത്രന്‍, ചമരം, മാല്യം, പറുക്ക്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean