മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

plash Edit
    കുറഞ്ഞ കും, ആഴം


plash Edit
Noun
    the sound like water splashing


plash Edit
Verb
    interlace the shoots of


plash Edit
Verb
    dash a liquid upon or against


Entries from Olam Open Database

Plash()::
    നീര്‍ക്കുണ്ട്‌,
Plash(adjective)::
    ചതപ്പുനിലമായ,
    നനവുള്ള,
Plash(noun)::
    ആഴം കുറഞ്ഞകുളം,
Plash(verb)::
    വെള്ളത്തില്‍ അടിച്ചുതെറിപ്പിക്കുക,
    ജലക്രീഡ ചെയ്യുക,
    വെള്ളം കുടയുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ coefficient, oversight, അവലംബിക്കുക, പ്രാണസഖി, ചെവികടിക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean