മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

expire Edit
    നിശ്വസിക്കുക, ശ്വാസംവിടുക


expire Edit
Verb
    lose validity
eg: My passports expired last month


expire Edit
Verb
    pass from physical life and lose all bodily attributes and functions necessary to sustain life


expire Edit
Verb
    expel air


Entries from Olam Open Database

Expire(verb)::
    നിശ്വസിക്കുക,
    ശ്വാസം വിടുക,
    മരിക്കുക,
    അറുതിയെത്തുക,
    തീരുക,
    ഉപയോഗശൂന്യമാവുക,
    ശ്വാസംവിടുക,
    കാലഹരണപ്പെടുക,
    സമാപിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഇരുട്ടടി, ബാണാരി, ചേതപാതം, വിഗീതി, അറ്റകുഴ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean