മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

meliorate Edit
    നന്നാക്കുക, മെച്ചപ്പെടുത്തുക


meliorate Edit
Verb
    to make better


meliorate Edit
Verb
    get better


Entries from Olam Open Database

Meliorate(verb)::
    നന്നാക്കുക,
    മെച്ചപ്പെടുത്തുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ disadvantage, factually, അരണം, അലത്തകം, അഭിമോദിക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean