മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

midnight Edit
    അര്‍ദ്ധരാത്രി


midnight Edit
Noun
    12 o'clock at night; the middle of the night
eg: young children should not be allowed to stay up until midnight


Midnight
    സര്‍വ്വാവസരം, മദ്ധ്യരാത്രം, മദ്ധ്യരാത്രി, മഹാനിശ, പാതിരാ, അതിരാത്രം, അബോധവേള, ഇടരാവ്, സുപ്തജനം, അര്‍ദ്ധരാത്രി


Entries from Olam Open Database

Midnight(noun)::
    അര്‍ദ്ധരാത്രി,
    പാതിരാത്രി,
    രാത്രി പന്ത്രണ്ടുമണി,
    അര്‍ധരാത്രി,
    പാതിര,
    മദ്ധ്യരാത്രം,
    പാതിരാ,
    നടുപ്പാതിരാ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ broil, propagation, അച്ഛിന്നപത്രം, അര്‍ക്കപാദപം, അനുവ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean