മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

vote Edit
    വോട്ട്, സമ്മതിദാനം


vote Edit
Verb
    express one's preference for a candidate or for a measure or resolution; cast a vote
eg: He voted for the motion


vote Edit
Verb
    express one's preference for a candidate or for a measure or resolution; cast a vote
eg: None of the Democrats voted last night


vote Edit
Verb
    express one's choice or preference by vote
eg: vote the Democratic ticket


vote Edit
Verb
    express a choice or opinion
eg: I vote that we all go home


vote Edit
Verb
    express a choice or opinion
eg: She voted for going to the Chinese restaurant


vote Edit
Verb
    be guided by in voting
eg: vote one's conscience


vote Edit
Verb
    bring into existence or make available by vote
eg: They voted aid for the underdeveloped countries in Asia


vote Edit
Noun
    a choice that is made by counting the number of people in favor of each alternative
eg: there were only 17 votes in favor of the motion


vote Edit
Noun
    a choice that is made by counting the number of people in favor of each alternative
eg: they allowed just one vote per person


vote Edit
Noun
    the opinion of a group as determined by voting
eg: they put the question to a vote


vote Edit
Noun
    a legal right guaranteed by the 15th amendment to the US Constitution; guaranteed to women by the 19th amendment
eg: American women got the vote in 1920


vote Edit
Noun
    a body of voters who have the same interests
eg: he failed to get the Black vote


vote Edit
Noun
    the total number of voters who participated
eg: they are expecting a large vote


Vote
    സമ്മതി


Entries from Olam Open Database

Vote()::
    വോട്ട്‌,
    വോട്ടവകാശം,
    ബാലറ്റ്രേഖപ്പെടുത്തല്‍,
    ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായം,
Vote(noun)::
    സമ്മതിദാനം,
    ഇഷ്‌ടം,
    വോട്ടവകാശം,
    ചായ്‌വ്‌,
    തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശം,
    പ്രകടിതാഭിപ്രായം,
Vote(verb)::
    വോട്ടു ചെയ്യുക,
    സമ്മതം അറിയിക്കുക,
    വോട്ടുചെയ്യുക,
    ബഹുപക്ഷാഭിപ്രായം തീര്‍ച്ചപ്പെടുത്തുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ imbecile, അഗ്നിത്രയം, അറവുലെ, അംഗാരസേതു, ആവുര്‍മ്മജം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean