മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

madening Edit
    ഭ്രാന്തുപിടിപ്പിക്കുന്ന


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ourself, ആമ്പാത്ത്, മരുത്പുരം, അടിച്ചില്‍, ഉപരിപ്ലവ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean