മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

probational Edit
    പരീക്ഷണാര്‍ത്ഥമുള്ള
    Under terms not final or fully worked out, or agreed upon


probational Edit
Adjective
    Probationary


Entries from Olam Open Database

Probational(adjective)::
    പരീക്ഷണാര്‍ത്ഥമുള്ള,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അലാബു, വിശോധനം, മാര്‍ത്തികം, കാത്, കറ്റോന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean