മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

geminate Edit
    ഇരട്ടിക്കുക, ആവര്‍ത്തിക്കുക


geminate Edit
Noun
    a doubled or long consonant
eg: the 'n' in 'thinness' is a geminate


geminate Edit
Verb
    form by reduplication


geminate Edit
Verb
    occur in pairs


geminate Edit
Verb
    arrange in pairs


geminate Edit
Verb
    arrange or combine in pairs
eg: The consonants are geminated in these words


Entries from Olam Open Database

Geminate(adjective)::
    ഇരട്ടയായിരിക്കുന്ന,
    ഇണയായ,
    ദ്വിഗുണമായ,
Geminate(verb)::
    ഇരട്ടിക്കുക,
    ആവര്‍ത്തിക്കുക,
    ഈരണ്ടാക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ പ്രതിഹരിക്കുക, ബകവൃത്തി, വാതി, മണിപുഷ്പകം, മൂട


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean