മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

kiwi Edit
    ന്യൂസിലന്‍ഡിലെ ഒരു പക്ഷി, വാലില്ലാത്ത പറക്കാനാവാത്ത ഒരു പക്ഷി


kiwi Edit
Noun
    climbing vine native to China; cultivated in New Zealand for its fuzzy edible fruit with green meat


kiwi Edit
Noun
    fuzzy brown egg-shaped fruit with slightly tart green flesh


kiwi Edit
Noun
    nocturnal flightless bird of New Zealand having a long neck and stout legs; only surviving representative of the order Apterygiformes


Kiwi Edit
Noun
    a native or inhabitant of New Zealand


Entries from Olam Open Database

Kiwi(noun)::
    ന്യൂസിലന്‍ഡിലെ ഒരു പക്ഷി,
    ന്യൂസിലാന്റില്‍ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഒരിനം പക്ഷി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ manacle, monosyllable, ആമൃഷ്ട, ഇടക്കോഴ, ചതുക്ക്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean