മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

fantasia Edit
    ഭാവനയ്ക്കു രൂപത്തേക്കാള്‍ പ്രാധാന്യമുള്ള സംഗീത നൃത്താദിശില്പം


fantasia Edit
Noun
    a musical composition of a free form usually incorporating several familiar themes


Entries from Olam Open Database

Fantasia(noun)::
    ഭാവനയ്‌ക്കു രൂപത്തേക്കാള്‍ പ്രാധാന്യമുള്ള സംഗീതനൃത്താദിശില്‍പം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ greenroom, അപരത്വം, അസ്പൃഹ, അസ്ത്രൈണ, അഗണിത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean