മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

farago Edit
    സമ്മിശ്ര പദാര്‍ത്ഥം, സങ്കരം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അശ്മകോത്തരം, യന്ത്രഗൃഹം, ആഭാസം, ഉദാഹൃതി, ഹജ്ജ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean