മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

inflect Edit
    ഉള്ളിലേക്കു വളയ്ക്കുക, വക്രീകരിക്കുക


inflect Edit
Verb
    change the form of a word in accordance as required by the grammatical rules of the language


inflect Edit
Verb
    vary the pitch of one's speech


Entries from Olam Open Database

Inflect(verb)::
    ഉള്ളിലേക്കു വളയ്‌ക്കുക,
    വക്രീകരിക്കുക,
    പദങ്ങളുടെ രൂപഭേദങ്ങള്‍ പറയുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ condom, അജപതി, ഇയങ്ക്, ചണച്ചാക്ക്, ഒറ്റിക്കരണം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean