മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

civic Edit
    നഗരപരമായ, പൗരസംബന്ധിയായ


civic Edit
Adjective
    of or relating or belonging to a city
eg: civic center


civic Edit
Adjective
    of or relating or belonging to a city
eg: civic problems


civic Edit
Adjective
    of or relating to or befitting citizens as individuals
eg: civic duties


civic Edit
Adjective
    of or relating to or befitting citizens as individuals
eg: civic pride


Entries from Olam Open Database

Civic(adjective)::
    നാഗരികമായ,
    പുരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട,
    നഗരപരമായ,
    പൗരസം ബന്ധിയായ,
    പൗരസംബന്ധമായ,
    നഗരത്തെയോ പൗരനേയോ സംബന്ധിച്ച,
    രാജഭരണം സംബന്ധിച്ച,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ elaborate, inexpressible, വിധിക്കുക, അപ്രമേയ, ഉരുവം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean