മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ensign Edit
    പതാക, കൊടിക്കു


ensign Edit
Noun
    a person who holds a commissioned rank in the United States Navy or the United States Coast Guard; below lieutenant junior grade


ensign Edit
Noun
    an emblem flown as a symbol of nationality


ensign Edit
Noun
    colors flown by a ship to show its nationality


Entries from Olam Open Database

Ensign(noun)::
    പതാക,
    കൊടിക്കൂറ,
    കപ്പല്‍ക്കൊടി,
    ധ്വജവാഹകന്‍,
    ഔദ്യോഗികമുദ്ര,
    ഔദ്യോഗികചിഹ്നം,
    പ്രമാണ്യത്തിന്റെ അടയാളം,
    ഔദ്യോഗികചിഹ്നം,
    പദവിചിഹ്നം,
    കൊടി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ take back, അവരീണ, അംശപത്രം, ബന്ദനകുടീരം, അക്ഷികം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean