മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

salutary Edit
    ആരോഗ്യകരമായ, ഗുണപ്രദമായ


salutary Edit
Adjective
    tending to promote physical well-being; beneficial to health
eg: the salutary influence of pure air


salutary
    അപഥ്യ


Entries from Olam Open Database

Salutary()::
    പ്രയോജനകരമായ,
    ആരോഗ്യകരമായ,
    പഥ്യമായ,
Salutary(adjective)::
    ആരോഗ്യകരമായ,
    അനുകൂലമായ,
    ഗുണപ്രദമായ,
    പ്രയോജനമുള്ള,
    ശ്രയസ്‌ജനമുള്ള,
    അഭിവാദനരൂപമായ,
    ഹിതകരമായ,
    ശ്രയസ്‌കരമായ,
    സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന,
    പ്രയോജനകരമായ,
    മുന്നറിയിപ്പു തരുന്ന,
    സാമൂഹികമായും സദാചാരപരമായും ബഹുമാന്യമായ,
Salutary(noun)::
    അഭിവാദനപ്രസംഗം,
    സ്വാഗതപ്രസംഗം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cove, അക്ഷക്ഷേത്രം, അന്നരസം, ച്യുതി, ഉദകാധാരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean