മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

cactus Edit
    കള്ളിച്ചെടി, കള്ളി മുള്ള്


cactus Edit
Noun
    any succulent plant of the family Cactaceae native chiefly to arid regions of the New World and usually having spines


cactus Edit
Adjective
    not in working order


Entries from Olam Open Database

Cactus(noun)::
    കള്ളിമുള്‍ച്ചെടി,
    കള്ളിച്ചെടി,
    കള്ളിമുള്ള്‌,
    ഇലയില്ലാത്തതും മാംസളവുമായി അമേരിക്കയിലും മറ്റും കാണുന്ന ഒരു ചെടി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ coadjutant, pusillanimous, quotation, shrive, terminus


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean