മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

toxicity Edit
    വിഷത്വം


toxicity Edit
Noun
    the degree to which something is poisonous


toxicity Edit
Noun
    grave harmfulness or deadliness


Entries from Olam Open Database

Toxicity(noun)::
    വിഷലിപ്‌തത,
    വിഷമയാവസ്ഥ,
    വിഷഗുണം,
    വിഷത്വം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bad debt, intercede, avaunt, അന്തകരിപു, ഏതുവു


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean