മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

enema Edit
noun
    വസ്തിപ്രയോഗം, വസ്തികര്‍മ്മം


enema Edit
noun
    വിരേചനത്തിന്‍ ഗുദദ്വാരം വഴി മരുന്നു കടത്തുന്ന ഉപകരണം
    an injection of a liquid through the anus to stimulate evacuation; sometimes used for diagnostic purposes


Entries from Olam Open Database

Enema(noun)::
    വസ്‌തിപ്രയോഗം,
    വിരേചനത്തിന്‍ ഗുദദ്വാരം വഴി മരുന്നു കടത്തുന്ന ഉപകരണം,
    വസ്‌തികര്‍മ്മം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മണിക്കഞ്ജകം, ഭാഗം, ഉരിയാടുക, പ്രാതഃസ്നാനം, തങ്കപ്പണി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean